Szukaj Pokaż menu
Witaj nieznajomy(a) zaloguj się lub dołącz do nas
…BO POWAGA ZABIJA POWOLI

Forum > Kawałki mięsne 2005 > Cala Prawda o samobujcach
Hej, a może by tak wstawić swoje zdjęcie? To łatwe proste i szybkie. Poczujesz się bardziej jak u siebie.
Ripel - Superbojownik · przed dinozaurami
Witam wielkich Bojownikow

Zaslyszane w sieci :


Muzu³mañskim " bombowym " samobójcom wszyscy siê dziwi¹,
wiêc przyjrzyjmy siê im bli¿ej, bo w³aœciwie nie ma w tym ¿adnej tajemnicy :

1. Nie mo¿esz piæ piwa, wina ani wódki,
wiêc odpadaj¹ ci wszystkie zwi¹zane z tym przyjemnoœci : paw, lanie pod budk¹,
knajpy z towarzystwem zalanym w trzy dupy, udane zakrapiane imprezy,
sex po pijaku z pierwsz¹ poznan¹ dziewczyn¹, ucieczka po wytrzeŸwieniu itd. ;

2. W TV widzisz tylko meczety i duchownych gadaj¹cych od rzeczy,
¿adnej pi³ki no¿nej, golfa, tenisa, wyœcigów Formu³y 1 itp. ;

3. Nie mo¿esz sobie w ogródku postawiæ grilla z pieczeni¹ wieprzow¹
doprawion¹ na ostro, nie wspominaj¹c o baterii butelek piwa wokó³
( patrz pkt. 1 ) ;

4. Nie mo¿esz w weekend urwaæ siê na ryby, bo co za idiota usi³owa³by z³owiæ coœ
w odleg³ej o 100 km oazie ? ;

5. Zamiast porz¹dnych garniturów lub luzackich jeansów musisz ubieraæ siê
w szar¹ szmatê od stóp do g³ów, a ³eb owijaæ drug¹ ;

6. Jesz tylko jedn¹ rêk¹, bo druga s³u¿y do podcierania,
jakby ¿ycie nie by³o doœæ skomplikowane, to jeszcze brak papieru toaletowego ;

7. Karaluchy po obiedzie u s¹siada pêdz¹ na deser prosto do ciebie,
bo nie ma ani drzwi ani szyb w oknach ;

8. Spróbuj siê zabawiæ przy tej muzyce ... ;

9. Chcesz sobie d³u¿ej pospaæ, a tu codziennie o 5-tej rano
zza okna muezin drze pysk, ¿e pora na porann¹ modlitwê ;

10. Kobiety chodz¹ zakutane od góry do do³u w szmaty i za ¿adn¹ siê nie obejrzysz,
nie mówi¹c o braku tak banalnej przyjemnoœci jak rozebrane na maxa panienki
na basenie miejskim ... ;


11. Narzeczon¹ wybra³ ci ktoœ inny i na dodatek ona œmierdzi jak twój osio³,
wiêc w rezultacie nie wiesz, co pieprzysz w ciemnoœciach ... ;

12. Nie mo¿esz ogoliæ siê rano gwi¿d¿¹c jak skowronek, po czym wzi¹æ prysznic,
wiêc œmierdzisz jak wielb³¹d, z którym dzielisz izbê ... ;

13. Twoja ¿ona te¿ nie mo¿e siê ogoliæ ani wzi¹æ prysznic,
wiêc tak¿e œmierdzi ( jak dwa wielb³¹dy ), a szczególnie denerwuj¹ce
s¹ roje znarkotyzowanych much lataj¹cych za ni¹ systematycznie co miesi¹c ... ;

14. Wielb³¹d odmówi³ pos³uszeñstwa 300 km od najbli¿szej oazy,
wiêc ¿ona musia³a ciê nieœæ ca³¹ drogê, po czym te¿ odmówi³a pos³uszeñstwa
i odziedziczy³eœ po niej ca³y rój much, wiêc siê nie mo¿esz wyspaæ ... ;

15. Druga ¿ona, któr¹ znów wybra³ ci ktoœ inny,
po rozpakowaniu okaza³a siê cierpi¹ca na ostry syndrom niedopchniêcia 70-latk¹,
na dodatek do z³udzenia przypominaj¹c¹ kozê s¹siada ... ;

A nagle ktoœ przychodzi, wrêcza ci pakunek i mówi, ¿e jak poci¹gniesz za ten sznureczek,
to wszystko siê nagle zmieni !!!


jak bic to 3 krotnie bo nie szukalem ale poprostu polozylo mnie na kolana i chcialem sie podzelic tym uczuciem

--
[/URL]mb128_7b99421fdscf5146.jpg" border="0" width="70" />jak to jest, że koniom i zakochanym inaczej pachnie siano...

Hej, a może by tak wstawić swoje zdjęcie? To łatwe proste i szybkie. Poczujesz się bardziej jak u siebie.
aleś dowalił.

margot
margot - Superbojowniczka · przed dinozaurami
bylo! i jeszcze ortografia do niczego

jose_loco
ortografia?? ja tam nie widziałem ani deczka polskiej pisowni .......

handzik
handzik - Superbojowniczka · przed dinozaurami
jesssuuuu!! przecież tego nie da się przeczytać!!

--
jasne jasne pełne pełne

olsszak
Nie dość że wrzucasz to jeszcze w formie za którą powinien być od rau usuniety... Użyj czasem szukaja... mógłbyć sobie przekopiowac z polskimi literami

https://www.joemonster.org/phorum/read.php?f=3&i=333427&t=333427

Hej, a może by tak wstawić swoje zdjęcie? To łatwe proste i szybkie. Poczujesz się bardziej jak u siebie.
daro01 - Superbojownik · przed dinozaurami
jest tu jakiś mod????

Hej, a może by tak wstawić swoje zdjęcie? To łatwe proste i szybkie. Poczujesz się bardziej jak u siebie.
Ripel - Superbojownik · przed dinozaurami
prosze o skasowanie tego postu

--
[/URL]mb128_7b99421fdscf5146.jpg" border="0" width="70" />jak to jest, że koniom i zakochanym inaczej pachnie siano...
Forum > Kawałki mięsne 2005 > Cala Prawda o samobujcach
Aby pisać na forum zaloguj się lub zarejestruj