NAUCZYCIELSTWO LUDOWE POW. TARNOBRZESKIEGO

uchwaliło na zebraniu dnia 9 b. m. domagać się od ministerstwa oświaty w Warszawie rozwiązania Rady Szkolnej Krajowej w b. zaborze austryackim. Nadto doprowadzeni do ostateczności nędzą, uchwalili nauczyciele z dniem 2 kwietnia wstrzymać się od pracy, o ile do tego czasu pobory ich nie zostaną zrównane z poborami nauczycieli w Królestwie Kongresowem.

W WARSZAWIE ARESZTOWANO 800 OSÓB I ZNALEZIONO WIELE BRONI.

(Telefonem od naszego korespondenta).
Warszawa, 13 marca. (Z) W związku z projektowanym przez komunistów warszawskich strajkiem, wczoraj i dziś odbyły się liczne aresztowania i rewizye, ale tylko w dzielnicy żydowskiej.

W żydowskim lokalu przy ul. Karmelickiej aresztowano 20 osób. U zbiegu ulic Karmelickiej i Nowolipki doszło do starcia z policyą.

W żydowskim „Arbeiterheimie” przeprowadzona została rewizya, również u metalowców i w kuchniach żydowskich. Na Karmelickiej, Lesznie i przyległych ulicach organa wykonawcze zatrzymywały przechodniów i poddawały ich ścisłej rewizyi.

Znaleziono wiele broni. Aresztowano ogólem 800 osób.

BŁOTO I GÓRY ŚMIECI

zalegają ulice, zwłaszcza bardziej oddalone od centrum. Za wywóz śmieci pobiera się opłaty mimo że ten „wywóz" oddawna ustał.
Zakładzie czyszczenia miasta, zbudź się! — wołają setki listów, które w tej sprawie otrzymujemy.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 15-03-1919

100lattemu.pl

--