ARESZTOWANIE STUDENTÓW.

„Ziemia Lubelska" notuje, że mniej więcej w połowie kwietnia aresztowano w Zamościu 6 studentów agronomii warszawskiej, którzy, działając jako instruktorowie kółek rolniczych, posiadali odezwy do włościan ziemi chełmskiej i podlaskiej.

Wobec tego wytoczono im proces o zbrodnię usiłowania zaburzenia spokoju publicznego. Fakt ten wywołał w pow. zamojskim żywe zaniepokojenie.

Dn. 24 kwietnia odbyła się w Zamościu rozprawa sadowa. oskarżani przyznali, że uważają za swój obowiązek uświadamiania włościan — Polaków, ale nie uprawiali żadnej akcji, skierowanej przeciw rządowi okupacyjnemu.

Z pośród oskarżonych jednego tylko skazano na 6 tygodni aresztu (z zaliczeniem 4 tygodni aresztu śledczego); resztę uniewinniono.

Nowa Gazeta, 14-05-1918

PRZESZŁO PÓŁ MILJONA WOJSKA AMERYKAŃSKIEGO WE FRANCJI.

Waszyngton, 10. V. (WTB)
Sekretarz wojny Baker upoważnił do doniesienia, że zapowiedź jego w Kongresie ze stycznia, iż w pierwszej połowie roku wyśle się 500 tys. chłopa do Francji, już została prześcignięta.

Kurjer Poznański, 14-05-1918

ZAKAZ UŻYWANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO WE WŁOSZECH.

ZURYCH, 13.5 (tel. wł.)
Rzymski wydział nauczania języków obcych ogłosił program, według którego wykłady języka niemieckiego w szkołach włoskich zostają zniesione i zamienione językiem angielskim. Będą również otwarte kursy języków słowiańskich.

Ziemia Lubelska, 14-05-1918

100lattemu.pl

--