WIELKI ZAPIS

Zmarły w styczniu tego roku w Warszawie ś. p. Ludwik-Antoni Kunkiel, bogaty przemysłowiec, zapisał na potrzeby ogółu prawie cały swój ogromny majątek, warty około trzechkroć stu tysięcy rubli. Blizkim sobie osobom zmarły przeznaczył z tego tylko 26 tysięcy rubli, a pozostały majątek polecił rozdzielić pomiędzy kilkanaście zakładów i stowarzyszeń naukowych, szkolnych i dobroczynnych.

Najwięcej, bo 100 tysięcy rubli, otrzyma z tego zapisu Ursynowskie seminarjum dla nauczycieli szkół początkowych.
Między innemi też 20 tysięcy rubli ś. p. Kunkiel zapisał głównemu Towarzystwu rolniczemu na założenie niższej szkoły rolniczej w powiecie płockim, lub też gdzieś indziej podług uznania.

KOŁO OWOCARZY

Przy Towarzystwie Ogrodniczem Warszawskiem powstało w roku zeszłym zrzeszenie, z którego powinien wyniknąć duży pożytek dla owocarstwa krajowego; jest to koło owocarzy. Wzięło ono sobie za zadanie podnieść owocarstwo polskie i dąży do tego licznemi drogami.
Dla wykonania zamierzonej pracy potrzebne mu są opisy i adresy większych sadów i hodowli drzew owocowych, opisy odmian owoców, wyniki doświadczeń nad odmianami, opisy zbiorów, adresy sadów, fabryk przetworów owocowych, kupców hurtowych, owocarzy, ogrodników i t. p., okazy owoców wyborowych wyhodowane w różnych warunkach, plany sadów, wreszcie wszystko, co dotyczy owocarstwa krajowego. Oprócz ogrodników zawodowych, koło przyjmuje na członków właścicieli sadów, zajmujących się niem i osobiście.

Przewodniczącym koła jest Jan Maciejewski, jego zastępcą Karol Czarnowski, pisarzem Stefan Skawiński. Siedziba koła znajduje się przy. Towarzystwie Ogrodniczem (Warszawa, ul. Bagatela, 3).

Gazeta Świąteczna, 17-03-1918

MONOPOL SOLNY

W związku z przekazaniem monopolu solnego specjalnemu urzędowi niemieckiemu w Ciechocinku, ulegnie zmianie i cena soli.
Dotychczas wydział zaopatrywania m. st. Warszawy, korzystający z wyłącznego prawa zakupu soli dla miasta, płacił około 3 mk. 36 fen. za pud, pobierał zaś w detalu w sklepach własnych w stosunku 6 mk. za pud. Obecnie cena hurtowa soli wynosić ma dla miasta 8 mk. za pud, czyli 20 fen. za funt.

Kurjer Warszawski, 17-03-1918

100lattemu.pl