PROTEST ZJEDNOCZONEGO NARODU

Poniżej podajemy rezolucye, wypracowana przez komisyę delegatów poszczególnych stronnictw, a przyjęte następnie jednogłośnie przez pełne zgromadzenie.
Rezolucye te brzmią:
I.
1. Zawarty bez nas, a naszym kosztem, urągający zasadom samookreślenia się narodów układ brzeski nie jest dla nas ani miarodajnym, ani obowiązującym.
2. Rządy austr. i niem. odrywając kilkadziesiąt tys. kil. ziemi polskiej i miliony ludności polskiej od Polski i Litwy, zapowiadając okrążenie Polski przez wrogie mocarstwa i osłabiając ogólne stanowisko Polaków opierają się na nagim gwałcie.
3. Nie ma Polaka, któryby z faktem takiego gwałtu się pogodził.
4. Oświadczamy, że nie dopuścimy do oddania ziem polskich obcemu państwu.
5. Potępiając przed całym światem obłudną politykę dyplomacji państw centr, ślubujemy wytrwanie w obronie całości naszej ojczyzny.
6. Zbrodnia tajnej dyplomacyi popełnioną na żywym organizmie Polski nie osiągnie zamierzonych przez nią celów.
II.
Zgromadzenie wszystkich stronnictw politycznych, reprezentujące ogół ludności król. stoł. miasta Krakowa, wzywa Koło Polskie do wniesienia uroczystego i jak najenergiczniejszego, protestu w austryackiej Izbie posłów przeciw
bezprzykładnemu gwałtowi nowego podziału Polski, popełnionemu przez bezprawne oderwanie ziem polskich i wbrew uznanej przez świat cały i tak uroczyście przez ministra spraw zagranicznych hr. Czernina głoszonej zasadzie zawierania pokoju bez aneksyi i odszkodowań, a na podstawie prawa samostanowienia o sobie narodów.
Równocześnie wzywa się prezydyum Koła polskiego do natychmiastowego zwołania Koła sejmowego do Krakowa celem zjednoczenia wszystkich sił polskich i ustalenia środków obrony.

NA ZNAK ŻAŁOBY NARODOWEJ W KRAKOWIE

Dyrekcya teatrów miejskich w Krakowie zawiesiła w dniu wczorajszym przedstawienia w obu teatrach.
Tak samo przedstawienia w kinach zostały odwołane, jak również wszystkie lokale publiczne były zamknięte.

JESZCZE JEDEN BOLSZEWIK

W skrzynce pocztowej w Warszawie znaleziono list pisany po rosyjsku do... Lenina do Petersburga przez jednego z żydów rosyjskich, który powrócił niedawno do Warszawy z Belgii.
W liście tym pisze autor, że odsiadywał więzienie wespół z sekretarzem Lenina, oraz prosi Lenina o sprawdzenie tego faktu i wyjednanie dlań przepustki do Rosyi.
Autor listu oświadcza, że jest bolszewikiem i pragnąłby zająć jakiekolwiek stanowisko w rządzie rosyjskim.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 13-02-1918

100lattemu.pl

--