RADA ROB.-ŻOŁN. WOBEC WOJSKA POLSKIEGO W ROSYI

Rada delegatów robotników i żołnierzy zatwierdziła program, opracowany przez grupę przedstawicieli socyalistycznych w polskich organizacyach wojskowych w sprawie polskich oddziałów. Postanawia on:
Zachować charakter polski utworzonych już oddziałów zarówno co do składu jakoteż języka i włączyć je do ogólnego systemu armii rosyjskiej.
Usunąć wszelki na nie wpływ organizacyi prywatnych, a mianowicie Naczelnego polskiego komitetu wojskowego „zespalający żywioły reakcyjne" komitetu, który „przywłaszczył sobie z pomocą generała Korniłowa specyalne funkcye rządowe względem korpusu polskiego" i działa za pośrednictwem generała Dowbor-Muśnickiego.

Zastosować do wszystkich oddziałów polskich prawa ogólne żołnierza armii rosyjskiej,
Zdemokratyzować dowództwo oddziałów polskich, w pierwszym rzędzie usunąć generała Muśnickiego i oficerów, którzy popierali odseparowanie żołnierza polskiego od rewolucji rosyjskiej.
Utworzyć przy ministrze wojny komisaryat dla spraw Polaków wojskowych, dla ochrony ich praw politycznych, narodowych i „celem przeciwdziałania wpływom reakcyi polskiej".

PETERSBURG PRZECIW LENINOWI

Do „Timesa“ donoszą, z Petersburga: Kiereński przybył w sobotę do Ługi (rzeka i miasto w pobliży Petersburga — przyp. red.), gdzie garnizon przyłączył się do rządu tymczasowego. W piątek bawił Kierenski w Gatczyste, gdzie garnizon również oświadczył się z nim. Słychać oprócz tego, że w pobliżu Petersburga znajdują się wierne rzędowi wojska. Jedna dywizya kozaków maszeruje z Finlandyi.
Jeden z członków komitetu rewolucyjnego zawiadomił o tem na kongresie radców w instytucie Smoleńskim i dodał: Zrobimy wszystko, aby uniknąć rozlewu krwi.

Działający dotychczas w duchu wskazówek Lenina związek kolejarzy przeszedł obecnie na stroną komisyi dobra publicznego i oświadczył, że dłużej nie będzie posłusznym rozkazom maksymalistów, którym obecnie także urzędnicy pocztowi i telegraficzni odmówili posłuszeństwa. Związek urzędników państwowych polecił swym członkom w 16 urzędach w Petersburgu zaniechać pracy i w ten sposób utrudnić akcyę Lenina i jego zwolenników. Urzędnicy państwowi oddali się do dystpozycyi komitetow i dobra publicznego.
Donoszą dalej, że większa, część garnizonu moskiewskiego w czasie, gdy na Kremlu odbywały się starcia ze zwolennikami maksymalistów, oświadczyła się za rządem tymczasowym.

CHWIEJNE STANOWISKO GARNIZONU PETERSBURSKIEGO

Według doniesienia „Handelsblad“ z Londynu, garnizon petersburski, który był początkowo cały bolszewicki, teraz, kiedy zbliżają się zorganizowane wojska Kiereńskiego, zaczyna się wahać. Według wiadomości z obszaru dońskiego, Kaledin, objął czasowo władzę rządową w okręgach kozackich, do czasu uregulowania kwestyi rządu. W Petersburgu powraca spokój, lecz brak środków żywności. Zapasy są tylko na dwa dni.

Ilustrowany Kuryer Codzienny, 14-11-1917

100lattemu.pl

--