Szukaj Pokaż menu
Witaj nieznajomy(a) zaloguj się lub dołącz do nas
…BO POWAGA ZABIJA POWOLI

Forum > Hyde Park V > Post w którym można wpisać tylko jedno słowo. Inne wpisy się nie liczą. I t…
poop_ek
poop_ek - Strażak · 4 lat temu
Siemano

--
Jestem dzięciołem! Ale ziemnym... || A straż czuwa!

tytezterefere
tytezterefere - Dyżurna Domina · 4 lat temu
Wassup? ;D

--
Veni, Vidi, Vilson. Uprzejmie informuję, że odpowiedzialność ponosić mogę jedynie za to, co sama napisałam. Nie za czyjeś domysły, dopowiedzenia, nadinterpretacje, halucynacje, takie sytuacje.

Djbanan
Baby

--

Hej, a może by tak wstawić swoje zdjęcie? To łatwe proste i szybkie. Poczujesz się bardziej jak u siebie.
Illumaris - Superbojownik · 4 lat temu
Piwerko!

poop_ek
poop_ek - Strażak · 4 lat temu
Baby?

--
Jestem dzięciołem! Ale ziemnym... || A straż czuwa!

thementalist
thementalist - Superbojownik · 4 lat temu
Zawsze pod prąd .

empatyczna
empatyczna - Gołota Poezji · 4 lat temu
Słońca!

--
Czy można spełnić wszystkie swoje marzenia? Tak, jeżeli będziesz miał/ła jedno marzenie, które brzmi: chcę osiągnąć w życiu tyle, ile tylko zdołam./moje/

mahmurluk
Mam.

hubbabubba
hubbabubba - Robi dobrze nawet przez telefon · 4 lat temu
Methionylalanylthreonylserylarginylglycylalanylserylarginylcysteinylproly-

larginylaspartylisoleucylalanylasparaginylvalylmethionylglutaminylarginyl-

leucylglutaminylaspartylglutamylglutaminylglutamylisoleucylvalylglutaminy-

llysylarginylthreonylphenylalanylthreonyllysyltryptophylisoleucylasparagi-

nylserylhistidylleucylalanyllysylarginyllysylprolylprolylmethionylvalylva-

lylaspartylaspartylleucylphenylalanylglutamylaspartylmethionyllysylaspart-

ylglycylvalyllysylleucylleucylalanylleucylleucylglutamylvalylleucylserylg-

lycylglutaminyllysylleucylprolylcysteinylglutamylglutaminylglycylarginyla-

rginylmethionyllysylarginylisoleucylhistidylalanylvalylalanylasparaginyli-

soleucylglycylthreonylalanylleucyllysylphenylalanylleucylglutamylglycylar-

ginyllysylisoleucyllysylleucylvalylasparaginylisoleucylasparaginylserylth-

reonylaspartylisoleucylalanylaspartylglycylarginylprolylserylisoleucylval-

ylleucylglycylleucylmethionyltryptophylthreonylisoleucylisoleucylleucylty-

rosylphenylalanylglutaminylisoleucylglutamylglutamylleucylthreonylserylas-

paraginylleucylprolylglutaminylleucylglutaminylserylleucylserylserylseryl-

alanylserylserylvalylaspartylserylisoleucylvalylserylserylglutamylthreony-

lprolylserylprolylprolylseryllysylarginyllysylvalylthreonylthreonyllysyli-

soleucylglutaminylglycylasparaginylalanyllysyllysylalanylleucylleucyllysy-

ltryptophylvalylglutaminyltyrosylthreonylalanylglycyllysylglutaminylthreo-

nylglycylisoleucylglutamylvalyllysylaspartylphenylalanylglycyllysylserylt-

ryptophylarginylserylglycylvalylalanylphenylalanylhistidylserylvalylisole-

ucylhistidylalanylisoleucylarginylprolylglutamylleucylvalylaspartylleucyl-

glutamylthreonylvalyllysylglycylarginylserylasparaginylarginylglutamylasp-

araginylleucylglutamylaspartylalanylphenylalanylthreonylisoleucylalanylgl-

utamylthreonylglutamylleucylglycylisoleucylprolylarginylleucylleucylaspar-

tylprolylglutamylaspartylvalylaspartylvalylaspartyllysylprolylaspartylglu-

tamyllysylserylisoleucylmethionylthreonyltyrosylvalylalanylglutaminylphen-

ylalanylleucyllysylhistidyltyrosylprolylaspartylisoleucylhistidylasparagi-

nylalanylserylthreonylaspartylglycylglutaminylglutamylaspartylaspartylglu-

tamylisoleucylleucylprolylglycylphenylalanylprolylserylphenylalanylalanyl-

asparaginylserylvalylglutaminylasparaginylphenylalanyllysylarginylglutamy-

laspartylarginylvalylisoleucylphenylalanyllysylglutamylmethionyllysylvaly-

ltryptophylisoleucylglutamylglutaminylphenylalanylglutamylarginylaspartyl-

leucylthreonylarginylalanylglutaminylmethionylvalylglutamylserylasparagin-

ylleucylglutaminylaspartyllysyltyrosylglutaminylserylphenylalanyllysylhis-

tidylphenylalanylarginylvalylglutaminyltyrosylglutamylmethionyllysylargin-

yllysylglutaminylisoleucylglutamylhistidylleucylisoleucylglutaminylprolyl-

leucylhistidylarginylaspartylglycyllysylleucylserylleucylaspartylglutamin-

ylalanylleucylvalyllysylglutaminylseryltryptophylaspartylarginylvalylthre-

onylserylarginylleucylphenylalanylaspartyltryptophylhistidylisoleucylglut-

aminylleucylaspartyllysylserylleucylprolylalanylprolylleucylglycylthreony-

lisoleucylglycylalanyltryptophylleucyltyrosylarginylalanylglutamylvalylal-

anylleucylarginylglutamylglutamylisoleucylthreonylvalylglutaminylglutamin-

ylvalylhistidylglutamylglutamylthreonylalanylasparaginylthreonylisoleucyl-

glutaminylarginyllysylleucylglutamylglutaminylhistidyllysylaspartylleucyl-

leucylglutaminylasparaginylthreonylaspartylalanylhistidyllysylarginylalan-

ylphenylalanylhistidylglutamylisoleucyltyrosylarginylthreonylarginylseryl-

valylasparaginylglycylisoleucylprolylvalylprolylprolylaspartylglutaminyll-

eucylglutamylaspartylmethionylalanylglutamylarginylphenylalanylhistidylph-

enylalanylvalylserylserylthreonylserylglutamylleucylhistidylleucylmethion-

yllysylmethionylglutamylphenylalanylleucylglutamylleucyllysyltyrosylargin-

ylleucylleucylserylleucylleucylvalylleucylalanylglutamylseryllysylleucyll-

ysylseryltryptophylisoleucylisoleucyllysyltyrosylglycylarginylarginylglut-

amylserylvalylglutamylglutaminylleucylleucylglutaminylasparaginyltyrosylv-

alylserylphenylalanylisoleucylglutamylasparaginylseryllysylphenylalanylph-

enylalanylglutamylglutaminyltyrosylglutamylvalylthreonyltyrosylglutaminyl-

isoleucylleucyllysylglutaminylthreonylalanylglutamylmethionyltyrosylvalyl-

lysylalanylaspartylglycylserylvalylglutamylglutamylalanylglutamylasparagi-

nylvalylmethionyllysylphenylalanylmethionylasparaginylglutamylthreonylthr-

eonylalanylglutaminyltryptophylarginylasparaginylleucylserylvalylglutamyl-

valylarginylserylvalylarginylserylmethionylleucylglutamylglutamylvalyliso-

leucylserylasparaginyltryptophylaspartylarginyltyrosylglycylasparaginylth-

reonylvalylalanylserylleucylglutaminylalanyltryptophylleucylglutamylaspar-

tylalanylglutamyllysylmethionylleucylasparaginylglutaminylserylglutamylas-

paraginylalanyllysyllysylaspartylphenylalanylphenylalanylarginylasparagin-

ylleucylprolylhistidyltryptophylisoleucylglutaminylglutaminylhistidylthre-

onylalanylmethionylasparaginylaspartylalanylglycylasparaginylphenylalanyl-

leucylisoleucylglutamylthreonylcysteinylaspartylglutamylmethionylvalylser-

ylarginylaspartylleucyllysylglutaminylglutaminylleucylleucylleucylleucyla-

sparaginylglycylarginyltryptophylarginylglutamylleucylphenylalanylmethion-

ylglutamylvalyllysylglutaminyltyrosylalanylglutaminylalanylaspartylglutam-

ylmethionylaspartylarginylmethionyllysyllysylglutamyltyrosylthreonylaspar-

tylcysteinylvalylvalylthreonylleucylserylalanylphenylalanylalanylthreonyl-

glutamylalanylhistidyllysyllysylleucylserylglutamylprolylleucylglutamylva-

lylserylphenylalanylmethionylasparaginylvalyllysylleucylleucylisoleucylgl-

utaminylaspartylleucylglutamylaspartylisoleucylglutamylglutaminylarginylv-

alylprolylvalylmethionylaspartylalanylglutaminyltyrosyllysylisoleucylisol-

eucylthreonyllysylthreonylalanylhistidylleucylisoleucylthreonyllysylgluta-

mylserylprolylglutaminylglutamylglutamylglycyllysylglutamylmethionylpheny-

lalanylalanylthreonylmethionylseryllysylleucyllysylglutamylglutaminylleuc-

ylthreonyllysylvalyllysylglutamylcysteinyltyrosylserylprolylleucylleucylt-

yrosylglutamylserylglutaminylglutaminylleucylleucylisoleucylprolylleucylg-

lutamylglutamylleucylglutamyllysylglutaminylmethionylthreonylserylphenyla-

lanyltyrosylaspartylserylleucylglycyllysylisoleucylasparaginylglutamyliso-

leucylisoleucylthreonylvalylleucylglutamylarginylglutamylalanylglutaminyl-

serylserylalanylleucylphenylalanyllysylglutaminyllysylhistidylglutaminylg-

lutamylleucylleucylalanylcysteinylglutaminylglutamylasparaginylcysteinyll-

ysyllysylthreonylleucylthreonylleucylisoleucylglutamyllysylglycylserylglu-

taminylserylvalylglutaminyllysylphenylalanylvalylthreonylleucylserylaspar-

aginylvalylleucyllysylhistidylphenylalanylaspartylglutaminylthreonylargin-

ylleucylglutaminylarginylglutaminylisoleucylalanylaspartylisoleucylhistid-

ylvalylalanylphenylalanylglutaminylserylmethionylvalyllysyllysylthreonylg-

lycylaspartyltryptophyllysyllysylhistidylvalylglutamylthreonylasparaginyl-

serylarginylleucylmethionyllysyllysylphenylalanylglutamylglutamylserylarg-

inylalanylglutamylleucylglutamyllysylvalylleucylarginylisoleucylalanylglu-

taminylglutamylglycylleucylglutamylglutamyllysylglycylaspartylprolylgluta-

mylglutamylleucylleucylarginylarginylhistidylthreonylglutamylphenylalanyl-

phenylalanylserylglutaminylleucylaspartylglutaminylarginylvalylleucylaspa-

raginylalanylphenylalanylleucyllysylalanylcysteinylaspartylglutamylleucyl-

threonylaspartylisoleucylleucylprolylglutamylglutaminylglutamylglutaminyl-

glutaminylglycylleucylglutaminylglutamylalanylvalylarginyllysylleucylhist-

idyllysylglutaminyltryptophyllysylaspartylleucylglutaminylglycylglutamyla-

lanylprolyltyrosylhistidylleucylleucylhistidylleucyllysylisoleucylasparty-

lvalylglutamyllysylasparaginylarginylphenylalanylleucylalanylserylvalylgl-

utamylglutamylcysteinylarginylthreonylglutamylleucylaspartylarginylglutam-

ylthreonyllysylleucylmethionylprolylglutaminylglutamylglycylserylglutamyl-

lysylisoleucylisoleucyllysylglutamylhistidylarginylvalylphenylalanylpheny-

lalanylserylaspartyllysylglycylprolylhistidylhistidylleucylcysteinylgluta-

myllysylarginylleucylglutaminylleucylisoleucylglutamylglutamylleucylcyste-

inylvalyllysylleucylprolylvalylarginylaspartylprolylvalylarginylaspartylt-

hreonylprolylglycylthreonylcysteinylhistidylvalylthreonylleucyllysylgluta-

mylleucylarginylalanylalanylisoleucylaspartylserylthreonyltyrosylarginyll-

ysylleucylmethionylglutamylaspartylprolylaspartyllysyltryptophyllysylaspa-

rtyltyrosylthreonylserylarginylphenylalanylserylglutamylphenylalanylseryl-

seryltryptophylisoleucylserylthreonylasparaginylglutamylthreonylglutaminy-

lleucyllysylglycylisoleucyllysylglycylglutamylalanylisoleucylaspartylthre-

onylalanylasparaginylhistidylglycylglutamylvalyllysylarginylalanylvalylgl-

utamylglutamylisoleucylarginylasparaginylglycylvalylthreonyllysylarginylg-

lycylglutamylthreonylleucylseryltryptophylleucyllysylserylarginylleucylly-

sylvalylleucylthreonylglutamylvalylserylserylglutamylasparaginylglutamyla-

lanylglutaminyllysylglutaminylglycylaspartylglutamylleucylalanyllysylleuc-

ylserylserylserylphenylalanyllysylalanylleucylvalylthreonylleucylleucylse-

rylglutamylvalylglutamyllysylmethionylleucylserylasparaginylphenylalanylg-

lycylaspartylcysteinylvalylglutaminyltyrosyllysylglutamylisoleucylvalylly-

sylasparaginylserylleucylglutamylglutamylleucylisoleucylserylglycylseryll-

ysylglutamylvalylglutaminylglutamylglutaminylalanylglutamyllysylisoleucyl-

leucylaspartylthreonylglutamylasparaginylleucylphenylalanylglutamylalanyl-

glutaminylglutaminylleucylleucylleucylhistidylhistidylglutaminylglutaminy-

llysylthreonyllysylarginylisoleucylserylalanyllysyllysylarginylaspartylva-

lylglutaminylglutaminylglutaminylisoleucylalanylglutaminylalanylglutaminy-

lglutaminylglycylglutamylglycylglycylleucylprolylaspartylarginylglycylhis-

tidylglutamylglutamylleucylarginyllysylleucylglutamylserylthreonylleucyla-

spartylglycylleucylglutamylarginylserylarginylglutamylarginylglutaminylgl-

utamylarginylarginylisoleucylglutaminylvalylthreonylleucylarginyllysyltry-

ptophylglutamylarginylphenylalanylglutamylthreonylasparaginyllysylglutamy-

lthreonylvalylvalylarginyltyrosylleucylphenylalanylglutaminylthreonylglyc-

ylserylserylhistidylglutamylarginylphenylalanylleucylserylphenylalanylser-

ylserylleucylglutamylserylleucylserylserylglutamylleucylglutamylglutaminy-

lthreonyllysylglutamylphenylalanylseryllysylarginylthreonylglutamylseryli-

soleucylalanylvalylglutaminylalanylglutamylasparaginylleucylvalyllysylglu-

tamylalanylserylglutamylisoleucylprolylleucylglycylprolylglutaminylaspara-

ginyllysylglutaminylleucylleucylglutaminylglutaminylglutaminylalanyllysyl-

serylisoleucyllysylglutamylglutaminylvalyllysyllysylleucylglutamylasparty-

lthreonylleucylglutamylglutamylaspartylisoleucyllysylthreonylmethionylglu-

tamylmethionylvalyllysylthreonyllysyltryptophylaspartylhistidylphenylalan-

ylglycylserylasparaginylphenylalanylglutamylthreonylleucylserylvalyltrypt-

ophylisoleucylthreonylglutamyllysylglutamyllysylglutamylleucylasparaginyl-

alanylleucylglutamylthreonylserylserylserylalanylmethionylaspartylmethion-

ylglutaminylisoleucylserylglutaminylisoleucyllysylvalylthreonylisoleucylg-

lutaminylglutamylisoleucylglutamylseryllysylleucylserylserylisoleucylvaly-

lglycylleucylglutamylglutamylglutamylalanylglutaminylserylphenylalanylala-

nylglutaminylphenylalanylvalylthreonylthreonylglycylglutamylserylalanylar-

ginylisoleucyllysylalanyllysylleucylthreonylglutaminylisoleucylarginylarg-

inyltyrosylglycylglutamylglutamylleucylarginylglutamylhistidylalanylgluta-

minylcysteinylleucylglutamylglycylthreonylisoleucylleucylglycylhistidylle-

ucylserylglutaminylglutaminylglutaminyllysylphenylalanylglutamylglutamyla-

sparaginylleucylarginyllysylisoleucylglutaminylglutaminylserylvalylserylg-

lutamylphenylalanylglutamylaspartyllysylleucylalanylvalylprolylisoleucyll-

ysylisoleucylcysteinylserylserylalanylthreonylglutamylthreonyltyrosyllysy-

lvalylleucylglutaminylglutamylhistidylmethionylaspartylleucylcysteinylglu-

taminylalanylleucylglutamylserylleucylserylserylalanylisoleucylthreonylal-

anylphenylalanylserylalanylserylalanylarginyllysylvalylvalylasparaginylar-

ginylaspartylserylcysteinylvalylglutaminylglutamylalanylalanylalanylleucy-

lglutaminylglutaminylglutaminyltyrosylglutamylaspartylisoleucylleucylargi-

nylarginylalanyllysylglutamylarginylglutaminylthreonylalanylleucylglutamy-

lasparaginylleucylleucylalanylhistidyltryptophylglutaminylarginylleucylgl-

utamyllysylglutamylleucylserylserylphenylalanylleucylthreonyltryptophylle-

ucylglutamylarginylglycylglutamylalanyllysylalanylserylserylprolylglutamy-

lmethionylaspartylisoleucylserylalanylaspartylarginylvalyllysylvalylgluta-

mylglycylglutamylleucylglutaminylleucylisoleucylglutaminylalanylleucylglu-

taminylasparaginylglutamylvalylvalylserylglutaminylalanylserylphenylalany-

ltyrosylseryllysylleucylleucylglutaminylleucyllysylglutamylserylleucylphe-

nylalanylserylvalylalanylseryllysylaspartylaspartylvalyllysylmethionylmet-

hionyllysylleucylhistidylleucylglutamylglutaminylleucylaspartylglutamylar-

ginyltryptophylarginylaspartylleucylprolylglutaminylisoleucylisoleucylasp-

araginyllysylarginylisoleucylasparaginylphenylalanylleucylglutaminylseryl-

valylvalylalanylglutamylhistidylglutaminylglutaminylphenylalanylaspartylg-

lutamylleucylleucylleucylserylphenylalanylserylvalyltryptophylisoleucylly-

sylleucylphenylalanylleucylserylglutamylleucylglutaminylthreonylthreonyls-

erylglutamylisoleucylserylisoleucylmethionylaspartylhistidylglutaminylval-

ylalanylleucylthreonylarginylhistidyllysylaspartylhistidylalanylalanylglu-

tamylvalylglutamylseryllysyllysylglycylglutamylleucylglutaminylserylleucy-

lglutaminylglycylhistidylleucylalanyllysylleucylglycylserylleucylglycylar-

ginylalanylglutamylaspartylleucylhistidylleucylleucylglutaminylglycyllysy-

lalanylglutamylaspartylcysteinylphenylalanylglutaminylleucylphenylalanylg-

lutamylglutamylalanylserylglutaminylvalylvalylglutamylarginylarginylgluta-

minylleucylalanylleucylserylhistidylleucylalanylglutamylphenylalanylleucy-

lglutaminylserylhistidylalanylserylleucylserylglycylisoleucylleucylarginy-

lglutaminylleucylarginylglutaminylthreonylvalylglutamylalanylthreonylaspa-

raginylserylmethionylasparaginyllysylasparaginylglutamylserylaspartylleuc-

ylisoleucylglutamyllysylaspartylleucylasparaginylaspartylalanylleucylglut-

aminylasparaginylalanyllysylalanylleucylglutamylserylalanylalanylvalylser-

ylleucylaspartylglycylisoleucylleucylseryllysylalanylglutaminyltyrosylhis-

tidylleucyllysylisoleucylglycylserylserylglutamylglutaminylarginylthreony-

lserylcysteinylarginylalanylthreonylalanylaspartylglutaminylleucylcystein-

ylglycylglutamylvalylglutamylarginylisoleucylglutaminylasparaginylleucyll-

eucylglycylthreonyllysylglutaminylserylglutamylalanylaspartylalanylleucyl-

alanylvalylleucyllysyllysylalanylphenylalanylglutaminylaspartylglutaminyl-

lysylglutamylglutamylleucylleucyllysylserylisoleucylglutamylaspartylisole-

ucylglutamylglutamylarginylthreonylaspartyllysylglutamylarginylleucyllysy-

lglutamylprolylthreonylarginylglutaminylalanylleucylglutaminylglutaminyla-

rginylleucylarginylvalylphenylalanylasparaginylglutaminylleucylglutamylas-

partylglutamylleucylasparaginylserylhistidylglutamylhistidylglutamylleucy-

lcysteinyltryptophylleucyllysylaspartyllysylalanyllysylglutaminylisoleucy-

lalanylglutaminyllysylaspartylvalylalanylphenylalanylalanylprolylglutamyl-

valylaspartylarginylglutamylisoleucylasparaginylarginylleucylglutamylvaly-

lthreonyltryptophylaspartylaspartylthreonyllysylarginylleucylisoleucylhis-

tidylglutamylasparaginylglutaminylglycylglutaminylcysteinylcysteinylglycy-

lleucylisoleucylaspartylleucylmethionylarginylglutamyltyrosylglutaminylas-

paraginylleucyllysylserylalanylvalylseryllysylvalylleucylglutamylasparagi-

nylalanylserylserylvalylisoleucylvalylthreonylarginylthreonylthreonylisol-

eucyllysylaspartylglutaminylglutamylaspartylleucyllysyltryptophylalanylph-

enylalanylseryllysylhistidylglutamylthreonylalanyllysylasparaginyllysylme-

thionylasparaginyltyrosyllysylglutaminyllysylaspartylleucylaspartylaspara-

ginylphenylalanylthreonylseryllysylglycyllysylhistidylleucylleucylserylgl-

utamylleucyllysyllysylisoleucylhistidylserylserylaspartylphenylalanylsery-

lleucylvalyllysylthreonylaspartylmethionylglutamylserylthreonylvalylaspar-

tyllysyltryptophylleucylaspartylvalylserylglutamyllysylleucylglutamylglut-

amylasparaginylmethionylaspartylarginylleucylarginylvalylserylleucylseryl-

isoleucyltryptophylaspartylaspartylvalylleucylserylthreonylarginylasparty-

lglutamylisoleucylglutamylglycyltryptophylserylasparaginylasparaginylcyst-

einylvalylprolylglutaminylmethionylalanylglutamylasparaginylisoleucylsery-

lasparaginylleucylaspartylasparaginylhistidylleucylarginylalanylglutamylg-

lutamylleucylleucyllysylglutamylphenylalanylglutamylserylglutamylvalyllys-

ylasparaginyllysylalanylleucylarginylleucylglutamylglutamylleucylhistidyl-

seryllysylvalylasparaginylaspartylleucyllysylglutamylleucylthreonyllysyla-

sparaginylleucylglutamylthreonylprolylprolylaspartylleucylglutaminylpheny-

lalanylisoleucylglutamylalanylaspartylleucylmethionylglutaminyllysylleucy-

lglutamylhistidylalanyllysylglutamylisoleucylthreonylglutamylvalylalanyll-

ysylglycylthreonylleucyllysylaspartylphenylalanylthreonylalanylglutaminyl-

serylthreonylglutaminylvalylglutamyllysylphenylalanylisoleucylasparaginyl-

aspartylisoleucylthreonylthreonyltryptophylphenylalanylthreonyllysylvalyl-

glutamylglutamylserylleucylmethionylasparaginylcysteinylalanylglutaminyla-

sparaginylglutamylthreonylcysteinylglutamylalanylleucyllysyllysylvalyllys-

ylaspartylisoleucylglutaminyllysylglutamylleucylglutaminylserylglutaminyl-

glutaminylserylasparaginylisoleucylserylserylthreonylglutaminylglutamylas-

paraginylleucylasparaginylserylleucylcysteinylarginyllysyltyrosylhistidyl-

serylalanylglutamylleucylglutamylserylleucylglycylarginylalanylmethionylt-

hreonylglycylleucylisoleucyllysyllysylhistidylglutamylalanylvalylserylglu-

taminylleucylcysteinylseryllysylthreonylglutaminylalanylserylleucylglutam-

inylglutamylserylleucylglutamyllysylhistidylphenylalanylserylglutamylsery-

lmethionylglutaminylglutamylphenylalanylglutaminylglutamyltryptophylpheny-

lalanylleucylglycylalanyllysylalanylalanylalanyllysylglutamylserylserylas-

partylarginylthreonylglycylaspartylseryllysylvalylleucylglutamylalanyllys-

ylleucylhistidylaspartylleucylglutaminylasparaginylisoleucylleucylasparty-

lserylvalylserylaspartylglycylglutaminylseryllysylleucylaspartylalanylval-

ylthreonylglutaminylglutamylglycylglutaminylthreonylleucyltyrosylalanylhi-

stidylleucylseryllysylglutaminylisoleucylvalylserylserylisoleucylglutamin-

ylglutamylglutaminylisoleucylthreonyllysylalanylasparaginylglutamylglutam-

ylphenylalanylglutaminylalanylphenylalanylleucyllysylglutaminylcysteinyll-

eucyllysylaspartyllysylglutaminylalanylleucylglutaminylaspartylcysteinyla-

lanylserylglutamylleucylglycylserylphenylalanylglutamylaspartylglutaminyl-

histidylarginyllysylleucylasparaginylleucyltryptophylisoleucylhistidylglu-

tamylmethionylglutamylglutamylarginylphenylalanylasparaginylthreonylgluta-

mylasparaginylleucylglycylglutamylseryllysylglutaminylhistidylisoleucylpr-

olylglutamyllysyllysylasparaginylglutamylvalylhistidyllysylvalylglutamylm-

ethionylphenylalanylleucylglycylglutamylleucylleucylalanylalanylarginylgl-

utamylserylleucylaspartyllysylleucylserylglutaminylarginylglycylglutaminy-

lleucylleucylserylglutamylglutamylglycylhistidylglycylalanylglycylglutami-

nylglutamylglycylarginylleucylcysteinylserylglutaminylleucylleucylthreony-

lserylhistidylglutaminylasparaginylleucylleucylarginylmethionylthreonylly-

sylglutamyllysylleucylarginylserylcysteinylglutaminylvalylalanylleucylglu-

taminylglutamylhistidylglutamylalanylleucylglutamylglutamylalanylleucylgl-

utaminylserylmethionyltryptophylphenylalanyltryptophylvalyllysylalanyliso-

leucylglutaminylaspartylarginylleucylalanylcysteinylalanylglutamylserylth-

reonylleucylglycylseryllysylaspartylthreonylleucylglutamyllysylarginylleu-

cylserylglutaminylisoleucylglutaminylaspartylisoleucylleucylleucylmethion-

yllysylglycylglutamylglycylglutamylvalyllysylleucylasparaginylmethionylal-

anylisoleucylglycyllysylglycylglutamylglutaminylalanylleucylarginylseryls-

erylasparaginyllysylglutamylglycylglutaminylarginylvalylisoleucylglutamin-

ylthreonylglutaminylleucylglutamylthreonylleucyllysylglutamylvalyltryptop-

hylalanylaspartylisoleucylmethionylserylserylserylvalylhistidylalanylglut-

aminylserylthreonylleucylglutamylserylvalylisoleucylserylglutaminyltrypto-

phylasparaginylaspartyltyrosylvalylglutamylarginyllysylasparaginylglutami-

nylleucylglutamylglutaminyltryptophylmethionylglutamylserylvalylaspartylg-

lutaminyllysylisoleucylglutamylhistidylprolylleucylglutaminylprolylglutam-

inylprolylglycylleucyllysylglutamyllysylphenylalanylvalylleucylleucylaspa-

rtylhistidylleucylglutaminylserylisoleucylleucylserylglutamylalanylglutam-

ylaspartylhistidylthreonylarginylalanylleucylhistidylarginylleucylisoleuc-

ylalanyllysylserylarginylglutamylleucyltyrosylglutamyllysylthreonylglutam-

ylaspartylglutamylserylphenylalanyllysylaspartylthreonylalanylglutaminylg-

lutamylglutamylleucyllysylthreonylglutaminylphenylalanylasparaginylaspart-

ylisoleucylmethionylthreonylvalylalanyllysylglutamyllysylmethionylarginyl-

lysylvalylglutamylglutamylisoleucylvalyllysylaspartylhistidylleucylmethio-

nyltyrosylleucylaspartylalanylvalylhistidylglutamylphenylalanylthreonylas-

partyltryptophylleucylhistidylserylalanyllysylglutamylglutamylleucylhisti-

dylarginyltryptophylserylaspartylmethionylserylglycylaspartylserylserylal-

anylthreonylglutaminyllysyllysylleucylseryllysylisoleucyllysylglutamylleu-

cylisoleucylaspartylserylarginylglutamylisoleucylglycylalanylserylarginyl-

leucylserylarginylvalylglutamylserylleucylalanylprolylglutamylvalyllysylg-

lutaminylasparaginylthreonylthreonylalanylserylglycylcysteinylglutamylleu-

cylmethionylhistidylthreonylglutamylmethionylglutaminylalanylleucylarginy-

lalanylaspartyltryptophyllysylglutaminyltryptophylglutamylaspartylserylva-

lylphenylalanylglutaminylthreonylglutaminylserylcysteinylleucylglutamylas-

paraginylleucylvalylserylglutaminylmethionylalanylleucylserylglutamylglut-

aminylglutamylphenylalanylserylglycylglutaminylvalylalanylglutaminylleucy-

lglutamylglutaminylalanylleucylglutamylglutaminylphenylalanylserylalanyll-

eucylleucyllysylthreonyltryptophylalanylglutaminylglutaminylleucylthreony-

lleucylleucylglutamylglycyllysylasparaginylthreonylaspartylglutamylglutam-

ylisoleucylvalylglutamylcysteinyltryptophylhistidyllysylglycylglutaminylg-

lutamylisoleucylleucylaspartylalanylleucylglutaminyllysylalanylglutamylpr-

olylarginylthreonylglutamylaspartylleucyllysylserylglutaminylleucylaspara-

ginylglutamylleucylcysteinylarginylphenylalanylserylarginylaspartylleucyl-

serylthreonyltyrosylserylglycyllysylvalylserylglycylleucylisoleucyllysylg-

lutamyltyrosylasparaginylcysteinylleucylcysteinylleucylglutaminylalanylse-

ryllysylglycylcysteinylglutaminylasparaginyllysylglutamylglutaminylisoleu-

cylleucylglutaminylglutaminylarginylphenylalanylarginyllysylalanylphenyla-

lanylarginylaspartylphenylalanylglutaminylglutaminyltryptophylleucylvalyl-

asparaginylalanyllysylisoleucylthreonylthreonylalanyllysylcysteinylphenyl-

alanylaspartylisoleucylprolylglutaminylasparaginylisoleucylserylglutamylv-

alylserylthreonylserylleucylglutaminyllysylisoleucylglutaminylglutamylphe-

nylalanylleucylserylglutamylserylglutamylasparaginylglycylglutaminylhisti-

dyllysylleucylasparaginylmethionylmethionylleucylseryllysylglycylglutamyl-

leucylleucylserylthreonylleucylleucylthreonyllysylglutamyllysylalanyllysy-

lglycylisoleucylglutaminylalanyllysylvalylthreonylalanylalanyllysylglutam-

ylaspartyltryptophyllysylasparaginylphenylalanylhistidylserylasparaginyll-

eucylhistidylglutaminyllysylglutamylserylalanylleucylglutamylasparaginyll-

eucyllysylisoleucylglutaminylmethionyllysylaspartylphenylalanylglutamylva-

lylserylalanylglutamylprolylisoleucylglutaminylaspartyltryptophylleucylse-

ryllysylthreonylglutamyllysylmethionylvalylhistidylglutamylserylserylaspa-

raginylarginylleucyltyrosylaspartylleucylprolylalanyllysylarginylarginylg-

lutamylglutaminylglutaminyllysylleucylglutaminylserylvalylleucylglutamylg-

lutamylisoleucylhistidylcysteinyltyrosylglutamylprolylglutaminylleucylasp-

araginylarginylleucyllysylglutamyllysylalanylglutaminylglutaminylleucyltr-

yptophylglutamylglycylglutaminylalanylalanylseryllysylserylphenylalanylar-

ginylhistidylarginylvalylserylglutaminylleucylserylserylglutaminyltyrosyl-

leucylalanylleucylserylasparaginylleucylthreonyllysylglutamyllysylvalylse-

rylarginylleucylaspartylarginylisoleucylvalylalanylglutamylhistidylaspara-

ginylglutaminylphenylalanylserylleucylglycylisoleucyllysylglutamylleucylg-

lutaminylaspartyltryptophylmethionylthreonylaspartylalanylisoleucylhistid-

ylmethionylleucylaspartylseryltyrosylcysteinylhistidylprolylthreonylseryl-

aspartyllysylserylvalylleucylaspartylserylarginylthreonylleucyllysylleucy-

lglutamylalanylleucylleucylserylvalyllysylglutaminylglutamyllysylglutamyl-

isoleucylglutaminylmethionyllysylmethionylisoleucylvalylthreonylarginylgl-

ycylglutamylserylvalylleucylglutaminylasparaginylthreonylserylprolylgluta-

mylglycylisoleucylprolylthreonylisoleucylglutaminylglutaminylglutaminylle-

ucylglutaminylserylvalyllysylaspartylmethionyltryptophylalanylserylleucyl-

leucylserylalanylglycylisoleucylarginylcysteinyllysylserylglutaminylleucy-

lglutamylglycylalanylleucylseryllysyltryptophylthreonylseryltyrosylglutam-

inylaspartylglycylvalylarginylglutaminylphenylalanylserylglycyltryptophyl-

methionylaspartylserylmethionylglutamylalanylasparaginylleucylasparaginyl-

glutamylserylglutamylarginylglutaminylhistidylalanylglutamylleucylarginyl-

aspartyllysylthreonylthreonylmethionylleucylglycyllysylalanyllysylleucyll-

eucylasparaginylglutamylglutamylvalylleucylseryltyrosylserylserylleucylle-

ucylglutamylthreonylisoleucylglutamylvalyllysylglycylalanylglycylmethiony-

lthreonylglutamylhistidyltyrosylvalylthreonylglutaminylleucylglutamylleuc-

ylglutaminylaspartylleucylglutaminylglutamylarginyltyrosylarginylalanylis-

oleucylglutaminylglutamylarginylalanyllysylglutamylalanylvalylthreonyllys-

ylserylglutamyllysylleucylvalylarginylleucylhistidylglutaminylglutamyltyr-

osylglutaminylarginylaspartylleucyllysylalanylphenylalanylglutamylvalyltr-

yptophylleucylglycylglutaminylglutamylglutaminylglutamyllysylleucylaspart-

ylglutaminyltyrosylserylvalylleucylglutamylglycylaspartylalanylhistidylth-

reonylhistidylglutamylthreonylthreonylleucylarginylaspartylleucylglutamin-

ylglutamylleucylglutaminylvalylhistidylcysteinylalanylglutamylglycylgluta-

minylalanylleucylleucylasparaginylserylvalylleucylhistidylthreonylarginyl-

glutamylaspartylvalylisoleucylprolylserylglycylisoleucylprolylglutaminyla-

lanylglutamylaspartylarginylalanylleucylglutamylserylleucylarginylglutami-

nylaspartyltryptophylglutaminylalanyltyrosylglutaminylhistidylarginylleuc-

ylserylglutamylthreonylarginylthreonylglutaminylphenylalanylasparaginylas-

paraginylvalylvalylasparaginyllysylleucylarginylleucylmethionylglutamylgl-

utaminyllysylphenylalanylglutaminylglutaminylvalylaspartylglutamyltryptop-

hylleucyllysylthreonylalanylglutamylglutamyllysylvalylserylprolylarginylt-

hreonylarginylarginylglutaminylserylasparaginylarginylalanylthreonyllysyl-

glutamylisoleucylglutaminylleucylhistidylglutaminylmethionyllysyllysyltry-

ptophylhistidylglutamylglutamylvalylthreonylalanyltyrosylarginylaspartylg-

lutamylvalylglutamylglutamylvalylglycylalanylarginylalanylglutaminylgluta-

mylisoleucylleucylaspartylglutamylserylhistidylvalylasparaginylserylargin-

ylmethionylglycylcysteinylglutaminylalanylthreonylglutaminylleucylthreony-

lserylarginyltyrosylglutaminylalanylleucylleucylleucylglutaminylvalylleuc-

ylglutamylglutaminylisoleucyllysylphenylalanylleucylglutamylglutamylgluta-

mylisoleucylglutaminylserylleucylglutamylglutamylserylglutamylserylseryll-

eucylserylseryltyrosylserylaspartyltryptophyltyrosylglycylserylthreonylhi-

stidyllysylasparaginylphenylalanyllysylasparaginylvalylalanylthreonyllysy-

lisoleucylaspartyllysylvalylaspartylthreonylvalylmethionylmethionylglycyl-

lysyllysylleucyllysylthreonylleucylglutamylvalylleucylleucyllysylaspartyl-

methionylglutamyllysylglycylhistidylserylleucylleucyllysylserylalanylargi-

nylglutamyllysylglycylglutamylarginylalanylvalyllysyltyrosylleucylglutamy-

lglutamylglycylglutamylalanylglutamylarginylleucylarginyllysylglutamyliso-

leucylhistidylaspartylhistidylmethionylglutamylglutaminylleucyllysylgluta-

mylleucylthreonylserylthreonylvalylarginyllysylglutamylhistidylmethionylt-

hreonylleucylglutamyllysylglycylleucylhistidylleucylalanyllysylglutamylph-

enylalanylserylaspartyllysylcysteinyllysylalanylleucylthreonylglutaminylt-

ryptophylisoleucylalanylglutamyltyrosylglutaminylglutamylisoleucylleucylh-

istidylvalylprolylglutamylglutamylprolyllysylmethionylglutamylleucyltyros-

ylglutamyllysyllysylalanylglutaminylleucylseryllysyltyrosyllysylserylleuc-

ylglutaminylglutaminylthreonylvalylleucylserylhistidylglutamylprolylseryl-

valyllysylserylvalylarginylglutamyllysylglycylglutamylalanylleucylleucylg-

lutamylleucylvalylglutaminylaspartylvalylthreonylleucyllysylaspartyllysyl-

isoleucylaspartylglutaminylleucylglutaminylserylaspartyltyrosylglutaminyl-

aspartylleucylcysteinylserylisoleucylglycyllysylglutamylhistidylvalylphen-

ylalanylserylleucylglutamylalanyllysylvalyllysylaspartylhistidylglutamyla-

spartyltyrosylasparaginylserylglutamylleucylglutaminylglutamylvalylglutam-

yllysyltryptophylleucylleucylglutaminylmethionylserylglycylarginylleucylv-

alylalanylprolylaspartylleucylleucylglutamylthreonylserylserylleucylgluta-

mylthreonylisoleucylthreonylglutaminylglutaminylleucylalanylhistidylhisti-

dyllysylalanylmethionylmethionylglutamylglutamylisoleucylalanylglycylphen-

ylalanylglutamylaspartylarginylleucylasparaginylasparaginylleucylglutamin-

ylmethionyllysylglycylaspartylthreonylleucylisoleucylglycylglutaminylcyst-

einylalanylaspartylhistidylleucylglutaminylalanyllysylleucyllysylglutamin-

ylasparaginylvalylhistidylalanylhistidylleucylglutaminylglycylthreonyllys-

ylaspartylseryltyrosylserylalanylisoleucylcysteinylserylthreonylalanylglu-

taminylarginylmethionyltyrosylglutaminylserylleucylglutamylhistidylglutam-

ylleucylglutaminyllysylhistidylvalylserylarginylglutaminylaspartylthreony-

lleucylglutaminylglutaminylcysteinylglutaminylalanyltryptophylleucylseryl-

alanylvalylglutaminylprolylaspartylleucylglutamylprolylserylprolylglutami-

nylprolylprolylleucylserylarginylalanylglutamylalanylisoleucyllysylglutam-

inylvalyllysylhistidylphenylalanylarginylalanylleucylglutaminylglutamylgl-

utaminylalanylarginylthreonyltyrosylleucylaspartylleucylleucylcysteinylse-

rylmethionylcysteinylaspartylleucylserylasparaginylalanylserylvalyllysylt-

hreonylthreonylalanyllysylaspartylisoleucylglutaminylglutaminylthreonylgl-

utamylglutaminylthreonylisoleucylglutamylglutaminyllysylleucylvalylglutam-

inylalanylglutaminylasparaginylleucylthreonylglutaminylglycyltryptophylgl-

utamylglutamylisoleucyllysylhistidylleucyllysylserylglutamylleucyltryptop-

hylisoleucyltyrosylleucylglutaminylaspartylalanylaspartylglutaminylglutam-

inylleucylglutaminylasparaginylmethionyllysylarginylarginylhistidylserylg-

lutamylleucylglutamylleucylasparaginylisoleucylalanylglutaminylasparaginy-

lmethionylvalylserylglutaminylvalyllysylaspartylphenylalanylvalyllysyllys-

ylleucylglutaminylseryllysylglutaminylalanylserylvalylasparaginylthreonyl-

isoleucylisoleucylglutamyllysylvalylasparaginyllysylleucylthreonyllysylly-

sylglutamylglutamylserylprolylglutamylhistidyllysylglutamylisoleucylaspar-

aginylhistidylleucylasparaginylaspartylglutaminyltryptophylleucylaspartyl-

leucylcysteinylarginylglutaminylserylasparaginylasparaginylleucylcysteiny-

lleucylglutaminylarginylglutamylglutamylaspartylleucylglutaminylarginylth-

reonylarginylaspartyltyrosylhistidylaspartylcysteinylmethionylasparaginyl-

valylvalylglutamylvalylphenylalanylleucylglutamyllysylphenylalanylthreony-

lthreonylglutamyltryptophylaspartylasparaginylleucylalanylarginylserylasp-

artylalanylglutamylserylthreonylalanylvalylhistidylleucylglutamylalanylle-

ucyllysyllysylleucylalanylleucylalanylleucylglutaminylglutamylarginyllysy-

ltyrosylalanylisoleucylglutamylaspartylleucyllysylaspartylglutaminyllysyl-

glutaminyllysylmethionylisoleucylglutamylhistidylleucylasparaginylleucyla-

spartylaspartyllysylglutamylleucylvalyllysylglutamylglutaminylthreonylser-

ylhistidylleucylglutamylglutaminylarginyltryptophylphenylalanylglutaminyl-

leucylglutamylaspartylleucylisoleucyllysylarginyllysylisoleucylglutaminyl-

valylserylvalylthreonylasparaginylleucylglutamylglutamylleucylasparaginyl-

valylvalylglutaminylserylarginylphenylalanylglutaminylglutamylleucylmethi-

onylglutamyltryptophylalanylglutamylglutamylglutaminylglutaminylprolylasp-

araginylisoleucylalanylglutamylalanylleucyllysylglutaminylserylprolylprol-

ylprolylaspartylmethionylalanylglutaminylasparaginylleucylleucylmethionyl-

aspartylhistidylleucylalanylisoleucylcysteinylserylglutamylleucylglutamyl-

alanyllysylglutaminylmethionylleucylleucyllysylserylleucylisoleucyllysyla-

spartylalanylaspartylarginylvalylmethionylalanylaspartylleucylglycylleucy-

lasparaginylglutamylarginylglutaminylvalylisoleucylglutaminyllysylalanyll-

eucylserylaspartylalanylglutaminylserylhistidylvalylasparaginylcysteinyll-

eucylserylaspartylleucylvalylglycylglutaminylarginylarginyllysyltyrosylle-

ucylasparaginyllysylalanylleucylserylglutamyllysylthreonylglutaminylpheny-

lalanylleucylmethionylalanylvalylphenylalanylglutaminylalanylthreonylsery-

lglutaminylisoleucylglutaminylglutaminylhistidylglutamylarginyllysylisole-

ucylmethionylphenylalanylarginylglutamylhistidylisoleucylcysteinylleucyll-

eucylprolylaspartylaspartylvalylseryllysylglutaminylvalyllysylthreonylcys-

teinyllysylserylalanylglutaminylalanylserylleucyllysylthreonyltyrosylglut-

aminylasparaginylglutamylvalylthreonylglycylleucyltryptophylalanylglutami-

nylglycylarginylglutamylleucylmethionyllysylglutamylvalylthreonylglutamyl-

glutaminylglutamyllysylserylglutamylvalylleucylglycyllysylleucylglutaminy-

lglutamylleucylglutaminylserylvalyltyrosylaspartylserylvalylleucylglutami-

nyllysylcysteinylserylhistidylarginylleucylglutaminylglutamylleucylglutam-

yllysylasparaginylleucylvalylserylarginyllysylhistidylphenylalanyllysylgl-

utamylaspartylphenylalanylaspartyllysylalanylcysteinylhistidyltryptophyll-

eucyllysylglutaminylalanylaspartylisoleucylvalylthreonylphenylalanylproly-

lglutamylisoleucylasparaginylleucylmethionylasparaginylglutamylserylseryl-

glutamylleucylhistidylthreonylglutaminylleucylalanyllysyltyrosylglutaminy-

lasparaginylisoleucylleucylglutamylglutaminylserylprolylglutamyltyrosylgl-

utamylasparaginylleucylleucylleucylthreonylleucylglutaminylarginylthreony-

lglycylglutaminylthreonylisoleucylleucylprolylserylleucylasparaginylgluta-

mylvalylaspartylhistidylseryltyrosylleucylserylglutamyllysylleucylasparag-

inylalanylleucylprolylarginylglutaminylphenylalanylasparaginylvalylisoleu-

cylvalylalanylleucylalanyllysylaspartyllysylphenylalanyltyrosyllysylvalyl-

glutaminylglutamylalanylisoleucylleucylalanylarginyllysylglutamyltyrosyla-

lanylserylleucylisoleucylglutamylleucylthreonylthreonylglutaminylserylleu-

cylserylglutamylleucylglutamylalanylglutaminylphenylalanylleucylarginylme-

thionylseryllysylvalylprolylthreonylaspartylleucylalanylvalylglutamylglut-

amylalanylleucylserylleucylglutaminylaspartylglycylcysteinylarginylalanyl-

isoleucylleucylaspartylglutamylvalylalanylglycylleucylglycylglutamylalany-

lvalylaspartylglutamylleucylasparaginylglutaminyllysyllysylglutamylglycyl-

phenylalanylarginylserylthreonylglycylglutaminylprolyltryptophylglutaminy-

lprolylaspartyllysylmethionylleucylhistidylleucylvalylthreonylleucyltyros-

ylhistidylarginylleucyllysylarginylglutaminylthreonylglutamylglutaminylar-

ginylvalylserylleucylleucylglutamylaspartylthreonylthreonylserylalanyltyr-

osylglutaminylglutamylhistidylglutamyllysylmethionylcysteinylglutaminylgl-

utaminylleucylglutamylarginylglutaminylleucyllysylserylvalyllysylglutamyl-

glutamylglutaminylseryllysylvalylasparaginylglutamylglutamylthreonylleucy-

lprolylalanylglutamylglutamyllysylleucyllysylmethionyltyrosylhistidylsery-

lleucylalanylglycylserylleucylglutaminylaspartylserylglycylisoleucylvalyl-

leucyllysylarginylvalylthreonylisoleucylhistidylleucylglutamylaspartylleu-

cylalanylprolylhistidylleucylaspartylprolylleucylalanyltyrosylglutamyllys-

ylalanylarginylhistidylglutaminylisoleucylglutaminylseryltryptophylglutam-

inylglycylglutamylleucyllysylleucylleucylthreonylserylalanylisoleucylglyc-

ylglutamylthreonylvalylthreonylglutamylcysteinylglutamylserylarginylmethi-

onylvalylglutaminylserylisoleucylaspartylphenylalanylglutaminylthreonylgl-

utamylmethionylserylarginylserylleucylaspartyltryptophylleucylarginylargi-

nylvalyllysylalanylglutamylleucylserylglycylprolylvalyltyrosylleucylaspar-

tylleucylasparaginylleucylglutaminylaspartylisoleucylglutaminylglutamylgl-

utamylisoleucylarginyllysylisoleucylglutaminylisoleucylhistidylglutaminyl-

glutamylglutamylvalylglutaminylserylserylleucylarginylisoleucylmethionyla-

sparaginylalanylleucylserylhistidyllysylglutamyllysylglutamyllysylphenyla-

lanylthreonyllysylalanyllysylglutamylleucylisoleucylserylalanylaspartylle-

ucylglutamylhistidylserylleucylalanylglutamylleucylserylglutamylleucylasp-

artylglycylaspartylisoleucylglutaminylglutamylalanylleucylarginylthreonyl-

arginylglutaminylalanylthreonylleucylthreonylglutamylisoleucyltyrosylsery-

lglutaminylcysteinylglutaminylarginyltyrosyltyrosylglutaminylvalylphenyla-

lanylglutaminylalanylalanylasparaginylaspartyltryptophylleucylglutamylasp-

artylalanylglutaminylglutamylleucylleucylglutaminylleucylalanylglycylaspa-

raginylglycylleucylaspartylvalylglutamylserylalanylglutamylglutamylaspara-

ginylleucyllysylserylhistidylmethionylglutamylphenylalanylphenylalanylser-

ylthreonylglutamylaspartylglutaminylphenylalanylhistidylserylasparaginyll-

eucylglutamylglutamylleucylhistidylserylleucylvalylalanylthreonylleucylas-

partylprolylleucylisoleucyllysylprolylthreonylglycyllysylglutamylaspartyl-

leucylglutamylglutaminyllysylvalylalanylserylleucylglutamylleucylarginyls-

erylglutaminylarginylmethionylserylarginylaspartylserylglycylalanylglutam-

inylvalylaspartylleucylleucylglutaminylarginylcysteinylthreonylalanylglut-

aminyltryptophylhistidylaspartyltyrosylglutaminyllysylalanylarginylglutam-

ylglutamylvalylisoleucylglutamylleucylmethionylasparaginylaspartylthreony-

lglutamyllysyllysylleucylserylglutamylphenylalanylserylleucylleucyllysylt-

hreonylserylserylserylhistidylglutamylalanylglutamylglutamyllysylleucylse-

rylglutamylhistidyllysylalanylleucylvalylserylvalylvalylasparaginylserylp-

henylalanylhistidylglutamyllysylisoleucylvalylalanylleucylglutamylglutamy-

llysylalanylserylglutaminylleucylglutamyllysylthreonylglycylasparaginylas-

partylalanylseryllysylalanylthreonylleucylserylarginylserylmethionylthreo-

nylthreonylvalyltryptophylglutaminylarginyltryptophylthreonylarginylleucy-

larginylalanylvalylalanylglutaminylaspartylglutaminylglutamyllysylisoleuc-

ylleucylglutamylaspartylalanylvalylaspartylglutamyltryptophylthreonylglyc-

ylphenylalanylasparaginylasparaginyllysylvalyllysyllysylalanylthreonylglu-

tamylmethionylisoleucylaspartylglutaminylleucylglutaminylaspartyllysylleu-

cylprolylglycylserylserylalanylglutamyllysylalanylseryllysylalanylglutamy-

lleucylleucylthreonylleucylleucylglutamyltyrosylhistidylaspartylthreonylp-

henylalanylvalylleucylglutamylleucylglutamylglutaminylglutaminylglutaminy-

lserylalanylleucylglycylmethionylleucylarginylglutaminylglutaminylthreony-

lleucylserylmethionylleucylglutaminylaspartylglycylalanylalanylprolylthre-

onylprolylglycylglutamylglutamylprolylprolylleucylmethionylglutaminylglut-

amylisoleucylthreonylalanylmethionylglutaminylaspartylarginylcysteinylleu-

cylasparaginylmethionylglutaminylglutamyllysylvalyllysylthreonylasparagin-

ylglycyllysylleucylvalyllysylglutaminylglutamylleucyllysylaspartylarginyl-

glutamylmethionylvalylglutamylthreonylglutaminylisoleucylasparaginylseryl-

valyllysylcysteinyltryptophylvalylglutaminylglutamylthreonyllysylglutamyl-

tyrosylleucylglycylasparaginylprolylthreonylisoleucylglutamylisoleucylasp-

artylalanylglutaminylleucylglutamylglutamylleucylglutaminylisoleucylleucy-

lleucylthreonylglutamylalanylthreonylasparaginylhistidylarginylglutaminyl-

asparaginylisoleucylglutamyllysylmethionylalanylglutamylglutamylglutaminy-

llysylglutamyllysyltyrosylleucylglycylleucyltyrosylthreonylisoleucylleucy-

lprolylserylglutamylleucylserylleucylglutaminylleucylalanylglutamylvalyla-

lanylleucylaspartylleucyllysylisoleucylarginylaspartylglutaminylisoleucyl-

glutaminylaspartyllysylisoleucyllysylglutamylvalylglutamylglutaminylseryl-

lysylalanylthreonylserylglutaminylglutamylleucylserylarginylglutaminyliso-

leucylglutaminyllysylleucylalanyllysylaspartylleucylthreonylthreonylisole-

ucylleucylthreonyllysylleucyllysylalanyllysylthreonylaspartylasparaginylv-

alylvalylglutaminylalanyllysylthreonylaspartylglutaminyllysylvalylleucylg-

lycylglutamylglutamylleucylaspartylglycylcysteinylasparaginylseryllysylle-

ucylmethionylglutamylleucylaspartylalanylalanylvalylglutaminyllysylphenyl-

alanylleucylglutamylglutaminylasparaginylglycylglutaminylleucylglycyllysy-

lprolylleucylalanyllysyllysylisoleucylglycyllysylleucylthreonylglutamylle-

ucylhistidylglutaminylglutaminylthreonylisoleucylarginylglutaminylalanylg-

lutamylasparaginylarginylleucylseryllysylleucylasparaginylglutaminylalany-

lalanylserylhistidylleucylglutamylglutamyltyrosylasparaginylglutamylmethi-

onylleucylglutamylleucylisoleucylleucyllysyltryptophylisoleucylglutamylly-

sylalanyllysylvalylleucylalanylhistidylglycylthreonylisoleucylalanyltrypt-

ophylasparaginylserylalanylserylglutaminylleucylarginylglutamylglutaminyl-

tyrosylisoleucylleucylhistidylglutaminylthreonylleucylleucylglutamylgluta-

mylseryllysylglutamylisoleucylaspartylserylglutamylleucylglutamylalanylme-

thionylthreonylglutamyllysylleucylglutaminyltyrosylleucylthreonylserylval-

yltyrosylcysteinylthreonylglutamyllysylmethionylserylglutaminylglutaminyl-

valylalanylglutamylleucylglycylarginylglutamylthreonylglutamylglutamylleu-

cylarginylglutaminylmethionylisoleucyllysylisoleucylarginylleucylglutamin-

ylasparaginylleucylglutaminylaspartylalanylalanyllysylaspartylmethionylly-

syllysylphenylalanylglutamylalanylglutamylleucyllysyllysylleucylglutaminy-

lalanylalanylleucylglutamylglutaminylalanylglutaminylalanylthreonylleucyl-

threonylserylprolylglutamylvalylglycylarginylleucylserylleucyllysylglutam-

ylglutaminylleucylserylhistidylarginylglutaminylhistidylleucylleucylseryl-

glutamylmethionylglutamylserylleucyllysylprolyllysylvalylglutaminylalanyl-

valylglutaminylleucylcysteinylglutaminylserylalanylleucylarginylisoleucyl-

prolylglutamylaspartylvalylvalylalanylserylleucylprolylleucylcysteinylhis-

tidylalanylalanylleucylarginylleucylglutaminylglutamylglutamylalanylseryl-

arginylleucylglutaminylhistidylthreonylalanylisoleucylglutaminylglutaminy-

lcysteinylasparaginylisoleucylmethionylglutaminylalanylalanylvalylvalylgl-

utaminyltyrosylglutamylglutaminyltyrosylglutamylglutaminylglutamylmethion-

yllysylhistidylleucylglutaminylglutaminylleucylisoleucylglutamylglycylala-

nylhistidylarginylglutamylisoleucylglutamylaspartyllysylprolylvalylalanyl-

threonylserylasparaginylisoleucylglutaminylglutamylleucylglutaminylalanyl-

glutaminylisoleucylserylarginylhistidylglutamylglutamylleucylalanylglutam-

inyllysylisoleucyllysylglycyltyrosylglutaminylglutamylglutaminylisoleucyl-

alanylserylleucylasparaginylseryllysylcysteinyllysylmethionylleucylthreon-

ylmethionyllysylalanyllysylhistidylalanylthreonylmethionylleucylleucylthr-

eonylvalylthreonylglutamylvalylglutamylglycylleucylalanylglutamylglycylth-

reonylglutamylaspartylleucylaspartylglycylglutamylleucylleucylprolylthreo-

nylprolylserylalanylhistidylprolylserylvalylvalylmethionylmethionylthreon-

ylalanylglycylarginylcysteinylhistidylthreonylleucylleucylserylprolylvaly-

lthreonylglutamylglutamylserylglycylglutamylglutamylglycylthreonylasparag-

inylserylglutamylisoleucylserylserylprolylprolylalanylcysteinylarginylser-

ylprolylserylprolylvalylalanylasparaginylthreonylaspartylalanylserylvalyl-

asparaginylglutaminylaspartylisoleucylalanyltyrosyltyrosylglutaminylalany-

lleucylserylalanylglutamylarginylleucylglutaminylthreonylaspartylalanylal-

anyllysylisoleucylhistidylprolylserylthreonylserylalanylserylglutaminylgl-

utamylphenylalanyltyrosylglutamylprolylglycylleucylglutamylprolylserylala-

nylthreonylalanyllysylleucylglycylaspartylleucylglutaminylarginylseryltry-

ptophylglutamylthreonylleucyllysylasparaginylvalylisoleucylserylglutamyll-

ysylglutaminylarginylthreonylleucyltyrosylglutamylalanylleucylglutamylarg-

inylglutaminylglutaminyllysyltyrosylglutaminylaspartylserylleucylglutamin-

ylserylisoleucylserylthreonyllysylmethionylglutamylalanylisoleucylglutamy-

lleucyllysylleucylserylglutamylserylprolylglutamylprolylglycylarginylsery-

lprolylglutamylserylglutaminylmethionylalanylglutamylhistidylglutaminylal-

anylleucylmethionylaspartylglutamylisoleucylleucylmethionylleucylglutamin-

ylaspartylglutamylisoleucylasparaginylglutamylleucylglutaminylserylseryll-

eucylalanylglutamylglutamylleucylvalylserylglutamylserylcysteinylglutamyl-

alanylaspartylprolylalanylglutamylglutaminylleucylalanylleucylglutaminyls-

erylthreonylleucylthreonylvalylleucylalanylglutamylarginylmethionylserylt-

hreonylisoleucylarginylmethionyllysylalanylserylglycyllysylarginylglutami-

nylleucylleucylglutamylglutamyllysylleucylasparaginylaspartylglutaminylle-

ucylglutamylglutamylglutaminylarginylglutaminylglutamylglutaminylalanylle-

ucylglutaminylarginyltyrosylarginylcysteinylglutamylalanylaspartylglutamy-

lleucylaspartylseryltryptophylleucylleucylserylthreonyllysylalanylthreony-

lleucylaspartylthreonylalanylleucylserylprolylprolyllysylglutamylprolylme-

thionylaspartylmethionylglutamylalanylglutaminylleucylmethionylaspartylcy-

steinylglutaminylasparaginylmethionylleucylvalylglutamylisoleucylglutamyl-

glutaminyllysylvalylvalylalanylleucylserylglutamylleucylserylvalylhistidy-

lasparaginylglutamylasparaginylleucylleucylleucylglutamylglycyllysylalany-

lhistidylthreonyllysylaspartylglutamylalanylglutamylglutaminylleucylalany-

lglycyllysylleucylarginylarginylleucyllysylglycylserylleucylleucylglutamy-

lleucylglutaminylarginylalanylleucylhistidylaspartyllysylglutaminylleucyl-

asparaginylmethionylglutaminylglycylthreonylalanylglutaminylglutamyllysyl-

glutamylglutamylserylaspartylvalylaspartylleucylthreonylalanylthreonylglu-

taminylserylprolylglycylvalylglutaminylglutamyltryptophylleucylalanylglut-

aminylalanylarginylthreonylthreonyltryptophylthreonylglutaminylglutaminyl-

arginylglutaminylserylserylleucylglutaminylglutaminylglutaminyllysylgluta-

mylleucylglutamylglutaminylglutamylleucylalanylglutamylglutaminyllysylser-

ylleucylleucylarginylserylvalylalanylserylarginylglycylglutamylglutamylis-

oleucylleucylisoleucylglutaminylhistidylserylalanylalanylglutamylthreonyl-

serylglycylaspartylalanylglycylglutamyllysylprolylaspartylvalylleucylsery-

lglutaminylglutamylleucylglycylmethionylglutamylglycylglutamyllysylseryls-

erylalanylglutamylaspartylglutaminylmethionylarginylmethionyllysyltryptop-

hylglutamylserylleucylhistidylglutaminylglutamylphenylalanylserylthreonyl-

lysylglutaminyllysylleucylleucylglutaminylasparaginylvalylleucylglutamylg-

lutaminylglutamylglutaminylglutamylglutaminylvalylleucyltyrosylserylargin-

ylprolylasparaginylarginylleucylleucylserylglycylvalylprolylleucyltyrosyl-

lysylglycylaspartylvalylprolylthreonylglutaminylaspartyllysylserylalanylv-

alylthreonylserylleucylleucylaspartylglycylleucylasparaginylglutaminylala-

nylphenylalanylglutamylglutamylvalylserylserylglutaminylserylglycylglycyl-

alanyllysylarginylglutaminylserylisoleucylhistidylleucylglutamylglutaminy-

llysylleucyltyrosylaspartylglycylvalylserylalanylthreonylserylthreonyltry-

ptophylleucylaspartylaspartylvalylglutamylglutamylarginylleucylphenylalan-

ylvalylalanylthreonylalanylleucylleucylprolylglutamylglutamylthreonylglut-

amylthreonylcysteinylleucylphenylalanylasparaginylglutaminylglutamylisole-

ucylleucylalanyllysylaspartylisoleucyllysylglutamylmethionylserylglutamyl-

glutamylmethionylaspartyllysylasparaginyllysylasparaginylleucylphenylalan-

ylserylglutaminylalanylphenylalanylprolylglutamylasparaginylglycylasparty-

lasparaginylarginylaspartylvalylisoleucylglutamylaspartylthreonylleucylgl-

ycylcysteinylleucylleucylglycylarginylleucylserylleucylleucylaspartylsery-

lvalylvalylasparaginylglutaminylarginylcysteinylhistidylglutaminylmethion-

yllysylglutamylarginylleucylglutaminylglutaminylisoleucylleucylasparaginy-

lphenylalanylglutaminylasparaginylaspartylleucyllysylvalylleucylphenylala-

nylthreonylserylleucylalanylaspartylasparaginyllysyltyrosylisoleucylisole-

ucylleucylglutaminyllysylleucylalanylasparaginylvalylphenylalanylglutamyl-

glutaminylprolylvalylalanylglutamylglutaminylisoleucylglutamylalanylisole-

ucylglutaminylglutaminylalanylglutamylaspartylglycylleucyllysylglutamylph-

enylalanylaspartylalanylglycylisoleucylisoleucylglutamylleucyllysylarginy-

larginylglycylaspartyllysylleucylglutaminylvalylglutamylglutaminylprolyls-

erylmethionylglutaminylglutamylleucylseryllysylleucylglutaminylaspartylme-

thionyltyrosylaspartylglutamylleucylmethionylmethionylisoleucylisoleucylg-

lycylserylarginylarginylserylglycylleucylasparaginylglutaminylasparaginyl-

leucylthreonylleucyllysylserylglutaminyltyrosylglutamylarginylalanylleucy-

lglutaminylaspartylleucylalanylaspartylleucylleucylglutamylthreonylglycyl-

glutaminylglutamyllysylmethionylalanylglycylaspartylglutaminyllysylisoleu-

cylisoleucylvalylserylseryllysylglutamylglutamylisoleucylglutaminylglutam-

inylleucylleucylaspartyllysylhistidyllysylglutamyltyrosylphenylalanylglut-

aminylglycylleucylglutamylserylhistidylmethionylisoleucylleucylthreonylgl-

utamylthreonylleucylphenylalanylarginyllysylisoleucylisoleucylserylphenyl-

alanylalanylvalylglutaminyllysylglutamylthreonylglutaminylphenylalanylhis-

tidylthreonylglutamylleucylmethionylalanylglutaminylalanylserylalanylvaly-

lleucyllysylarginylalanylhistidyllysylarginylglycylvalylglutamylleucylglu-

tamyltyrosylisoleucylleucylglutamylthreonyltryptophylserylhistidylleucyla-

spartylglutamylaspartylglutaminylglutaminylglutamylleucylserylarginylglut-

aminylleucylglutamylvalylvalylglutamylserylserylisoleucylprolylserylvalyl-

glycylleucylvalylglutamylglutamylasparaginylglutamylaspartylarginylleucyl-

isoleucylaspartylarginylisoleucylthreonylleucyltyrosylglutaminylhistidyll-

eucyllysylserylserylleucylasparaginylglutamyltyrosylglutaminylprolyllysyl-

leucyltyrosylglutaminylvalylleucylaspartylaspartylglycyllysylarginylleucy-

lleucylisoleucylserylisoleucylserylcysteinylserylaspartylleucylglutamylse-

rylglutaminylleucylasparaginylglutaminylleucylglycylglutamylcysteinyltryp-

tophylleucylserylasparaginylthreonylasparaginyllysylmethionylseryllysylgl-

utamylleucylhistidylarginylleucylglutamylthreonylisoleucylleucyllysylhist-

idyltryptophylthreonylarginyltyrosylglutaminylserylglutamylserylalanylasp-

artylleucylisoleucylhistidyltryptophylleucylglutaminylserylalanyllysylasp-

artylarginylleucylglutamylphenylalanyltryptophylthreonylglutaminylglutami-

nylserylvalylthreonylvalylprolylglutaminylglutamylleucylglutamylmethionyl-

valylarginylaspartylhistidylleucylasparaginylalanylphenylalanylleucylglut-

amylphenylalanylseryllysylglutamylvalylaspartylalanylglutaminylserylseryl-

leucyllysylserylserylvalylleucylserylthreonylglycylasparaginylglutaminyll-

eucylleucylarginylleucyllysyllysylvalylaspartylthreonylalanylthreonylleuc-

ylarginylserylglutamylleucylserylarginylisoleucylaspartylserylglutaminylt-

ryptophylthreonylaspartylleucylleucylthreonylasparaginylisoleucylprolylal-

anylvalylglutaminylglutamyllysylleucylhistidylglutaminylleucylglutaminylm-

ethionylaspartyllysylleucylprolylserylarginylhistidylalanylisoleucylseryl-

glutamylvalylmethionylseryltryptophylisoleucylserylleucylmethionylglutamy-

lasparaginylvalylisoleucylglutaminyllysylaspartylglutamylaspartylasparagi-

nylisoleucyllysylasparaginylserylisoleucylglycyltyrosyllysylalanylisoleuc-

ylhistidylglutamyltyrosylleucylglutaminyllysyltyrosyllysylglycylphenylala-

nyllysylisoleucylaspartylisoleucylasparaginylcysteinyllysylglutaminylleuc-

ylthreonylvalylaspartylphenylalanylvalylasparaginylglutaminylserylvalylle-

ucylglutaminylisoleucylserylserylglutaminylaspartylvalylglutamylseryllysy-

larginylserylaspartyllysylthreonylaspartylphenylalanylalanylglutamylgluta-

minylleucylglycylalanylmethionylasparaginyllysylseryltryptophylglutaminyl-

isoleucylleucylglutaminylglycylleucylvalylthreonylglutamyllysylisoleucylg-

lutaminylleucylleucylglutamylglycylleucylleucylglutamylseryltryptophylser-

ylglutamyltyrosylglutamylasparaginylasparaginylvalylglutaminylcysteinylle-

ucyllysylthreonyltryptophylphenylalanylglutamylthreonylglutaminylglutamyl-

lysylarginylleucyllysylglutaminylglutaminylhistidylarginylisoleucylglycyl-

aspartylglutaminylalanylserylvalylglutaminylasparaginylalanylleucyllysyla-

spartylcysteinylglutaminylaspartylleucylglutamylaspartylleucylisoleucylly-

sylalanyllysylglutamyllysylglutamylvalylglutamyllysylisoleucylglutamylglu-

taminylasparaginylglycylleucylalanylleucylisoleucylglutaminylasparaginyll-

ysyllysylglutamylaspartylvalylserylserylisoleucylvalylmethionylserylthreo-

nylleucylarginylglutamylleucylglycylglutaminylthreonyltryptophylalanylasp-

araginylleucylaspartylhistidylmethionylvalylglycylglutaminylleucyllysylis-

oleucylleucylleucyllysylserylvalylleucylaspartylglutaminyltryptophylseryl-

serylhistidyllysylvalylalanylphenylalanylaspartyllysylisoleucylasparaginy-

lseryltyrosylleucylmethionylglutamylalanylarginyltyrosylserylleucylseryla-

rginylphenylalanylarginylleucylleucylthreonylglycylserylleucylglutamylala-

nylvalylglutaminylvalylglutaminylvalylaspartylasparaginylleucylglutaminyl-

asparaginylleucylglutaminylaspartylaspartylleucylglutamyllysylglutaminylg-

lutamylarginylserylleucylglutaminyllysylphenylalanylglycylserylisoleucylt-

hreonylasparaginylglutaminylleucylleucyllysylglutamylcysteinylhistidylpro-

lylprolylvalylthreonylglutamylthreonylleucylthreonylasparaginylthreonylle-

ucyllysylglutamylvalylasparaginylmethionylarginyltryptophylasparaginylasp-

araginylleucylleucylglutamylglutamylisoleucylalanylglutamylglutaminylleuc-

ylglutaminylserylseryllysylalanylleucylleucylglutaminylleucyltryptophylgl-

utaminylarginyltyrosyllysylaspartyltyrosylseryllysylglutaminylcysteinylal-

anylserylthreonylvalylglutaminylglutaminylglutaminylglutamylaspartylargin-

ylthreonylasparaginylglutamylleucylleucyllysylalanylalanylthreonylasparag-

inyllysylaspartylisoleucylalanylaspartylaspartylglutamylvalylalanylthreon-

yltryptophylisoleucylglutaminylaspartylcysteinylasparaginylaspartylleucyl-

leucyllysylglycylleucylglycylthreonylvalyllysylaspartylserylleucylphenyla-

lanylphenylalanylleucylhistidylglutamylleucylglycylglutamylglutaminylleuc-

yllysylglutaminylglutaminylvalylaspartylalanylserylalanylalanylserylalany-

lisoleucylglutaminylserylaspartylglutaminylleucylserylleucylserylglutamin-

ylhistidylleucylcysteinylalanylleucylglutamylglutaminylalanylleucylcystei-

nyllysylglutaminylglutaminylthreonylserylleucylglutaminylalanylglycylvaly-

lleucylaspartyltyrosylglutamylthreonylphenylalanylalanyllysylserylleucylg-

lutamylalanylleucylglutamylalanyltryptophylisoleucylvalylglutamylalanylgl-

utamylglutamylisoleucylleucylglutaminylglycylglutaminylaspartylprolylsery-

lhistidylserylserylaspartylleucylserylthreonylisoleucylglutaminylglutamyl-

arginylmethionylglutamylglutamylleucyllysylglycylglutaminylmethionylleucy-

llysylphenylalanylserylserylmethionylalanylprolylaspartylleucylaspartylar-

ginylleucylasparaginylglutamylleucylglycyltyrosylarginylleucylprolylleucy-

lasparaginylaspartyllysylglutamylisoleucyllysylarginylmethionylglutaminyl-

asparaginylleucylasparaginylarginylhistidyltryptophylserylleucylisoleucyl-

serylserylglutaminylthreonylthreonylglutamylarginylphenylalanylseryllysyl-

leucylglutaminylserylphenylalanylleucylleucylglutaminylhistidylglutaminyl-

threonylphenylalanylleucylglutamyllysylcysteinylglutamylthreonyltryptophy-

lmethionylglutamylphenylalanylleucylvalylglutaminylthreonylglutamylglutam-

inyllysylleucylalanylvalylglutamylisoleucylserylglycylasparaginyltyrosylg-

lutaminylhistidylleucylleucylglutamylglutaminylglutaminylarginylalanylhis-

tidylglutamylleucylphenylalanylglutaminylalanylglutamylmethionylphenylala-

nylserylarginylglutaminylglutaminylisoleucylleucylhistidylserylisoleucyli-

soleucylisoleucylaspartylglycylglutaminylarginylleucylleucylglutamylgluta-

minylglycylglutaminylvalylaspartylaspartylarginylaspartylglutamylphenylal-

anylasparaginylleucyllysylleucylthreonylleucylleucylserylasparaginylgluta-

minyltryptophylglutaminylglycylvalylisoleucylarginylarginylalanylglutamin-

ylglutaminylarginylarginylglycylisoleucylisoleucylaspartylserylglutaminyl-

isoleucylarginylglutaminyltryptophylglutaminylarginyltyrosylarginylglutam-

ylmethionylalanylglutamyllysylleucylarginyllysyltryptophylleucylvalylglut-

amylvalylseryltyrosylleucylprolylmethionylserylglycylleucylglycylserylval-

ylprolylisoleucylprolylleucylglutaminylglutaminylalanylarginylthreonylleu-

cylphenylalanylaspartylglutamylvalylglutaminylphenylalanyllysylglutamylly-

sylvalylphenylalanylleucylarginylglutaminylglutaminylglycylseryltyrosylis-

oleucylleucylthreonylvalylglutamylalanylglycyllysylglutaminylleucylleucyl-

leucylserylalanylaspartylserylglycylalanylglutamylalanylalanylleucylgluta-

minylalanylglutamylleucylalanylglutamylisoleucylglutaminylglutamyllysyltr-

yptophyllysylserylalanylserylmethionylarginylleucylglutamylglutamylglutam-

inyllysyllysyllysylleucylalanylphenylalanylleucylleucyllysylaspartyltrypt-

ophylglutamyllysylcysteinylglutamyllysylglycylisoleucylalanylaspartylsery-

lleucylglutamyllysylleucylarginylthreonylphenylalanyllysyllysyllysylleucy-

lserylglutaminylserylleucylprolylaspartylhistidylhistidylglutamylglutamyl-

leucylhistidylalanylglutamylglutaminylmethionylarginylcysteinyllysylgluta-

mylleucylglutamylasparaginylalanylvalylglycylseryltryptophylthreonylaspar-

tylaspartylleucylthreonylglutaminylleucylserylleucylleucyllysylaspartylth-

reonylleucylserylalanyltyrosylisoleucylserylalanylaspartylaspartylisoleuc-

ylserylisoleucylleucylasparaginylglutamylarginylvalylglutamylleucylleucyl-

glutaminylarginylglutaminyltryptophylglutamylglutamylleucylcysteinylhisti-

dylglutaminylleucylserylleucylarginylarginylglutaminylglutaminylisoleucyl-

glycylglutamylarginylleucylasparaginylglutamyltryptophylalanylvalylphenyl-

alanylserylglutamyllysylasparaginyllysylglutamylleucylcysteinylglutamyltr-

yptophylleucylthreonylglutaminylmethionylglutamylseryllysylvalylserylglut-

aminylasparaginylglycylaspartylisoleucylleucylisoleucylglutamylglutamylme-

thionylisoleucylglutamyllysylleucyllysyllysylaspartyltyrosylglutaminylglu-

tamylglutamylisoleucylalanylisoleucylalanylglutaminylglutamylasparaginyll-

ysylisoleucylglutaminylleucylglutaminylglutaminylmethionylglycylglutamyla-

rginylleucylalanyllysylalanylserylhistidylglutamylseryllysylalanylserylgl-

utamylisoleucylglutamyltyrosyllysylleucylglycyllysylvalylasparaginylaspar-

tylarginyltryptophylglutaminylhistidylleucylleucylaspartylleucylisoleucyl-

alanylalanylarginylvalyllysyllysylleucyllysylglutamylthreonylleucylvalyla-

lanylvalylglutaminylglutaminylleucylaspartyllysylasparaginylmethionylsery-

lserylleucylarginylthreonyltryptophylleucylalanylhistidylisoleucylglutamy-

lserylglutamylleucylalanyllysylprolylisoleucylvalyltyrosylaspartylserylcy-

steinylasparaginylserylglutamylglutamylisoleucylglutaminylarginyllysylleu-

cylasparaginylglutamylglutaminylglutaminylglutamylleucylglutaminylarginyl-

aspartylisoleucylglutamyllysylhistidylserylthreonylglycylvalylalanylseryl-

valylleucylasparaginylleucylcysteinylglutamylvalylleucylleucylhistidylasp-

artylcysteinylaspartylalanylcysteinylalanylthreonylaspartylalanylglutamyl-

cysteinylaspartylserylisoleucylglutaminylglutaminylalanylthreonylarginyla-

sparaginylleucylaspartylarginylarginyltryptophylarginylasparaginylisoleuc-

ylcysteinylalanylmethionylserylmethionylglutamylarginylarginylleucyllysyl-

isoleucylglutamylglutamylthreonyltryptophylarginylleucyltryptophylglutami-

nyllysylphenylalanylleucylaspartylaspartyltyrosylserylarginylphenylalanyl-

glutamylaspartyltryptophylleucyllysylserylserylglutamylarginylthreonylala-

nylalanylphenylalanylprolylserylserylserylglycylvalylisoleucyltyrosylthre-

onylvalylalanyllysylglutamylglutamylleucyllysyllysylphenylalanylglutamyla-

lanylphenylalanylglutaminylarginylglutaminylvalylhistidylglutamylcysteiny-

lleucylthreonylglutaminylleucylglutamylleucylisoleucylasparaginyllysylglu-

taminyltyrosylarginylarginylleucylalanylarginylglutamylasparaginylarginyl-

threonylaspartylserylalanylcysteinylserylleucyllysylglutaminylmethionylva-

lylhistidylglutamylglycylasparaginylglutaminylarginyltryptophylaspartylas-

paraginylleucylglutaminyllysylarginylvalylthreonylserylisoleucylleucylarg-

inylarginylleucyllysylhistidylphenylalanylisoleucylglycylglutaminylarginy-

lglutamylglutamylphenylalanylglutamylthreonylalanylarginylaspartylserylis-

oleucylleucylvalyltryptophylleucylthreonylglutamylmethionylaspartylleucyl-

glutaminylleucylthreonylasparaginylisoleucylglutamylhistidylphenylalanyls-

erylglutamylcysteinylaspartylvalylglutaminylalanyllysylisoleucyllysylglut-

aminylleucyllysylalanylphenylalanylglutaminylglutaminylglutamylisoleucyls-

erylleucylasparaginylhistidylasparaginyllysylisoleucylglutamylglutaminyli-

soleucylisoleucylalanylglutaminylglycylglutamylglutaminylleucylisoleucylg-

lutamyllysylserylglutamylprolylleucylaspartylalanylalanylisoleucylisoleuc-

ylglutamylglutamylglutamylleucylaspartylglutamylleucylarginylarginyltyros-

ylcysteinylglutaminylglutamylvalylphenylalanylglycylarginylvalylglutamyla-

rginyltyrosylhistidyllysyllysylleucylisoleucylarginylleucylprolylleucylpr-

olylaspartylaspartylglutamylhistidylaspartylleucylserylaspartylarginylglu-

tamylleucylglutamylleucylglutamylaspartylserylalanylalanylleucylserylaspa-

rtylleucylhistidyltryptophylhistidylaspartylarginylserylalanylaspartylser-

ylleucylleucylserylprolylglutaminylprolylserylserylasparaginylleucylseryl-

leucylserylleucylalanylglutaminylprolylleucylarginylserylglutamylarginyls-

erylglycylarginylaspartylthreonylprolylalanylserylvalylaspartylserylisole-

ucylprolylleucylglutamyltryptophylaspartylhistidylaspartyltyrosylaspartyl-

leucylserylarginylaspartylleucylglutamylserylalanylmethionylserylarginyla-

lanylleucylprolylserylglutamylaspartylglutamylglutamylglycylglutaminylasp-

artylaspartyllysylaspartylphenylalanyltyrosylleucylarginylglycylalanylval-

ylalanylleucylserylglycylaspartylhistidylserylalanylleucylglutamylserylgl-

utaminylisoleucylarginylglutaminylleucylglycyllysylalanylleucylaspartylas-

partylserylarginylphenylalanylglutaminylisoleucylglutaminylglutaminylthre-

onylglutamylasparaginylisoleucylisoleucylarginylseryllysylthreonylprolylt-

hreonylglycylprolylglutamylleucylaspartylthreonylseryltyrosyllysylglycylt-

yrosylmethionyllysylleucylleucylglycylglutamylcysteinylserylserylseryliso-

leucylaspartylserylvalyllysylarginylleucylglutamylhistidyllysylleucyllysy-

lglutamylglutamylglutamylglutamylserylleucylprolylglycylphenylalanylvalyl-

asparaginylleucylhistidylserylthreonylglutamylthreonylglutaminylthreonyla-

lanylglycylvalylisoleucylaspartylarginyltryptophylglutamylleucylleucylglu-

taminylalanylglutaminylalanylleucylseryllysylglutamylleucylarginylmethion-

yllysylglutaminylasparaginylleucylglutaminyllysyltryptophylglutaminylglut-

aminylphenylalanylasparaginylserylaspartylleucylasparaginylserylisoleucyl-

tryptophylalanyltryptophylleucylglycylaspartylthreonylglutamylglutamylglu-

tamylleucylglutamylglutaminylleucylglutaminylarginylleucylglutamylleucyls-

erylthreonylaspartylisoleucylglutaminylthreonylisoleucylglutamylleucylglu-

taminylisoleucyllysyllysylleucyllysylglutamylleucylglutaminyllysylalanylv-

alylaspartylhistidylarginyllysylalanylisoleucylisoleucylleucylserylisoleu-

cylasparaginylleucylcysteinylserylprolylglutamylphenylalanylthreonylgluta-

minylalanylaspartylseryllysylglutamylserylarginylaspartylleucylglutaminyl-

aspartylarginylleucylserylglutaminylmethionylasparaginylglycylarginyltryp-

tophylaspartylarginylvalylcysteinylserylleucylleucylglutamylglutamyltrypt-

ophylarginylglycylleucylleucylglutaminylaspartylalanylleucylmethionylglut-

aminylcysteinylglutaminylglycylphenylalanylhistidylglutamylmethionylseryl-

histidylglycylleucylleucylleucylmethionylleucylglutamylasparaginylisoleuc-

ylaspartylarginylarginyllysylasparaginylglutamylisoleucylvalylprolylisole-

ucylaspartylserylasparaginylleucylaspartylalanylglutamylisoleucylleucylgl-

utaminylaspartylhistidylhistidyllysylglutaminylleucylmethionylglutaminyli-

soleucyllysylhistidylglutamylleucylleucylglutamylserylglutaminylleucylarg-

inylvalylalanylserylleucylglutaminylaspartylmethionylserylcysteinylglutam-

inylleucylleucylvalylasparaginylalanylglutamylglycylthreonylaspartylcyste-

inylleucylglutamylalany
Ostatnio edytowany: 2017-09-21 12:16:00

--
Powiedz "nie" narkotykom? Jeśli zacznę z nimi rozmawiać, to znaczy, że już powiedziałem "tak".

poop_ek
poop_ek - Strażak · 4 lat temu
Chema...

--
Jestem dzięciołem! Ale ziemnym... || A straż czuwa!

Hej, a może by tak wstawić swoje zdjęcie? To łatwe proste i szybkie. Poczujesz się bardziej jak u siebie.
lazyjones - Superbojownik · 4 lat temu
Dżdż.

--
Moja opinia może się zmieniać, ale nie fakt, że mam rację.

Hej, a może by tak wstawić swoje zdjęcie? To łatwe proste i szybkie. Poczujesz się bardziej jak u siebie.
Oisterra - Bojowniczka · 4 lat temu
chandra

--

Servin
Servin - Klopsik · 4 lat temu
Nevya

--
A na HaPe to jeszcze tylko nasrać na środku.

nevya
nevya - Bojownik · 4 lat temu
Paniczem

Ethordin
Ethordin - Superbojownik · 4 lat temu
Prąciem

--
UWAGA: w komentarzu powyżej tej sygnatury może być ukryty sarkazm!!!
Rezyduję w RPA: blog; tyrury

Uczulony
Uczulony - Superbojownik · 4 lat temu
ale gUpie

--
Uczulony nie badz leniwym q.tasem by pappy

Mike_vip
Mike_vip - Superbojownik · 4 lat temu
pięćdziesięciogroszówka

--
Przez życie trzeba przejść z godnym przymrużeniem oka, dając tym samym świadectwo nieznanemu stwórcy, że poznaliśmy się na kapitalnym żarcie, jaki uczynił, powołując nas na ten świat - Stanisław Lec

somsiad
somsiad - Superbojownik Klasyczny · 4 lat temu
Hubabuba zuzylem calego dzisiejszego scrolla na twoj post...

--
Tango Alpha Xray Alpha Tango India Oscar November India Sierra Tango Hotel Echo Foxtrot Tango

somsiad
somsiad - Superbojownik Klasyczny · 4 lat temu
Serviny

--
Tango Alpha Xray Alpha Tango India Oscar November India Sierra Tango Hotel Echo Foxtrot Tango

jabba_the_hutt
jabba_the_hutt - Superbojownik · 4 lat temu
Edamame

--
https://dn.ht/picklecat/

Keep_Calm
Konstantynopolitańczykowianeczka

--
Miej odwagę niczego nie osiągnąć

tomasz35
i

--
Brązowe noski są na świecie :)

Servin
Servin - Klopsik · 4 lat temu
uj

--
A na HaPe to jeszcze tylko nasrać na środku.

Hej, a może by tak wstawić swoje zdjęcie? To łatwe proste i szybkie. Poczujesz się bardziej jak u siebie.
Illumaris - Superbojownik · 4 lat temu
Jabadabadu!

nereis
nereis - Superbojowniczka · 4 lat temu
homogenizowany

--
Kocham audiobooki :hot

Fiol78
Fiol78 - Cesarz Narzekalni · 4 lat temu
Kociwąs.

--
Od narzekania boli głowa i rozwolnienie gwarantowane!

Wathgurth
Wathgurth - Potworny Rymarz · 4 lat temu
Czybrakspacjipowodujeżezdaniastająsiępojedynczymisłowami?

--
"Bądźmy realistami, żądajmy niemożliwego" Ernesto Guevara la Serna
Klub wspierania jednostek układu SI
Opowiadania na Pół Litra i Wierszydła na PL / Blog - czy cuś

trabik
trabik - Superbojownik · 4 lat temu
ślepe

Servin
Servin - Klopsik · 4 lat temu
śledzie

--
A na HaPe to jeszcze tylko nasrać na środku.

Hej, a może by tak wstawić swoje zdjęcie? To łatwe proste i szybkie. Poczujesz się bardziej jak u siebie.
Illumaris - Superbojownik · 4 lat temu
Makrela!
Forum > Hyde Park V > Post w którym można wpisać tylko jedno słowo. Inne wpisy się nie liczą. I t…
Aby pisać na forum zaloguj się lub zarejestruj