Joe Monster
Szukaj Pokaż menu
Witaj nieznajomy(a) zaloguj się lub dołącz do nas
…BO POWAGA ZABIJA POWOLI

Forum > Hyde Park V > To ja tu trochę popsuję
Ryptun
Ryptun Bojownik od 4 czerwca 2015 | Null
2016-07-05 10:32:51 Zgłoś
̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮ͅͅͅp̴̴͙̼̲̳̭̜̳̯̰̰̗͍̱̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̎̑ͬͦͦͬ͒̃̂͗̑͗̎ͪ͗ͪͬ̚ͅͅs̶̵̛̭̠̬̰̹̮̬̦̲̳͉͍̹̦̙̟̲͕̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮ͩͫͬͨ͑͋͋ͣ͛ͨ̽̄ͤͦ̔ͦ͒̆̓ͭ̒ͪ͑̄̍̏̈̈́͛͑̆̓ͭ̒ͪ͑̄̍̏̈̈́͛͑̆̓ͭ̒ͪ͑̄̍̏̈̈́͛͑̆̓ͭ̒ͪ͑̄̍̏̈̈́͛͑̆̓ͭ̒ͪ͑̄̍̏̈̈́͛͑̆̓ͭ̒ͪ͑̄̍̏̈̈́͛͑̆̓ͭ̒ͪ͑̄̍̏̈̈́͛͑̆̓ͭ̒ͪ͑̄̍̏̈̈́͛͑͘ͅͅͅŭ̴̮̬͍̭̠̞̱͈͈̘̗̗̳̥͎͍̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̑̎̆̈ͧ͑́ͣ̾͋̈̂̎ͣ͌̓̅́͞͝ͅͅͅj͛̇̈́͊ͬ̓ͮ̈́͐͊̽ͦ̓̃̾̏̋̌̚̕͜͏͏̧̱̘̜͇̥͔̦̰̩̹̱̱̝̜̝̯͙̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮ͅͅͅͅͅͅų̧̩̺̠͎̖̯̥͎̤͇̫̪̫̗̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮ͯ̉͊ͨ̈̓̀̕͟͠ͅͅͅͅͅͅͅ ̸͌̽̔͋̿҉͖̫̣̙͓̥̗̖͙̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮ͅͅͅͅͅͅͅͅp̸̶̩͍͔̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̆̀͛̐͗̓̌͋ͯ͌̄̚ͅͅͅͅͅͅͅͅͅs̡̛͕̺̦̭̮͍̜̤̮̯͓̲̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̆ͨ̃ͤ̓ͪ͜ͅͅͅͅͅͅͅͅͅu͒̅̐ͭ̐̐͗ͧ̊͒̎ͬ̄͏̺̘̹̦̗̲̫͔̟̝̻̖͎̻̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̀ͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅj̴̞͚͍̘̦̘͖ͬͪ̆͆ͨ̇͂́̎̇ͧ̈ͫͯȕ̍ͬ͂͒ͩ̈́̈̃̍̋͘͟҉̡͈̣̪̜͇̪̯̘͎͍͇̗̘͖̮̣͍͜ͅͅ ̛̤̣̫̺̲̪̻̝̞̥̯̫͇̱̥̯͎̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮ͥ̌̔ͤ̃̀͘͘͠ͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅp̷͎̭̼̲̖͈̬͕͇̲̻̻̦̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̅ͫͣ̌͗ͧ̔͞ͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅs̸̵̛̘̖̙̹̖̠̠̠͙͚̗̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̉͊̂̾ͦ̾ͦͪ͒ͯͨ͊́͒͛͛̒̋́͞ͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅu̷͗̽͂ͮ͗̏̅̂ͥ͑̀̚͟͜͏͖̲̞͎̠̬͉͖̦̰̯̰̖̹͇̲̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮ͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅj̾̀ͯ̒̈́͆͏̛̪̼̮̞̹̰̩̩͕͙̫̠̝̦̲̠͖̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̀͜͠ͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅu̧̾̉̍ͯ̂̾͆͌͑̓̀҉҉̭͖̫͓̺͖͔̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮ͅͅͅͅͅ ̶͙̲̰͇̮̥̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮ͭ̋̽ͨͦͪͩ̄̍̇͑ͪ͗ͣͯ͘̕ͅͅͅͅͅp̡̛͈͇̗̼̺͈̥̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮ͬ͌̒̽ͯ̃͘͢ͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅs̢͖̳̳͎͈͍̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮ͫ́̊̅̌ͩ͢͝ͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅủ̲͈̬͓̟̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̐̂̇͆̂̿ͯ̄̿̑ͪ̎͐̚͟͜͡͞ͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅj̱̠̱̺̰̫͕̠͚͍̗̝̣̟̰̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮͛͛͊́́͘ͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅu̷̴̧̱̩͚͔͓͎̭̼̖̭͓͙̼̤̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̐̇̿ͪͬ̄ͧ̏̂́͡ͅͅͅͅͅ ͉̙̞͍̲̹̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̓ͫ̽͂̃̉̋͒͝͡͡ͅͅͅͅͅp̷̶̠̣̱̭̬̠̣͇͚̬̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̑ͤ̉̎̌̍͛̓̂̏ͤ̈ͧ̈͆̒̾͘̕͞ͅͅͅͅͅͅs͙̮͎̮̦͔̫͕͙̻̩͓̦͔͇̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮ͩͥ̔ͤ͌ͥ̈ͭͫͤ̄́ͤ̀͘͡ͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅù̢ͫ̌̄ͤ̌̎̆̑̌͌̔͏̸̧͏̯̱̪̮̻̞̤̭̗̳̖͖̻̹̫̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮ͅͅͅͅͅj̵̡̠͙̳̱̭̤͂̐͋ͯ̋̂ͮͯ̀ͣ̔̆̓ͭ̒ͪ͑̄̍̏̈̈́͛͑̆̓ͭ̒ͪ͑̄̍̏̈̈́͛͑̆̓ͭ̒ͪ͑̄̍̏̈̈́͛͑̆̓ͭ̒ͪ͑̄̍̏̈̈́͛͑͜͟u̵̡̧̻̬̬̤̳̮̤̙̹̩͈̲̟͔̺͖̩̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮ͭ̐ͭ́ͥ̃ͯ̈̉̑͒ͩ̌̓̔ͦ͋ͮͅͅͅͅͅͅ ̦̣͔̦̫͍̩͚͉̝̗͖͕̫̮͎̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮ͣͥ͒̈͑ͤ̉͑́́͡ͅͅͅͅͅṗ̴̤̜̹̞̖͎̬̤̻͙̜ͯͤ̋̉͐̌̑s̸̸̗͕̰̯̭̦̫̘̞̗̪͐̌̔̄ͦ̆̀̉̀̆̑̈̿̋ͅu̴̩̝̞̩̮̮̪ͭͥ̊̉̂ͫ͌ͭͥ̒̏̀͞j̸̨ͨ̇͋̈́ͦ͛̄́̒̆͜҉̱̜̮͍͍̜̰͝ṵ̷̧͎̜̤̩͇̪̟̩̪̝͕̼̗̮̲͖̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮͑̅̽̈͛̉͊͢͞ͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅ ͕̺͙̰̹͓͓̺͙͓̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̃̐͂̈͐͌̿̏͌͞͝ͅͅͅͅͅp̸̛͎̗̞̫̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮ͫ̈̆̍͗̇ͯ͂̑͐͑̐̑̐̾ͥ̆͊ͅͅͅș̰̪̜̗̗̲̳̲̣̇̎̓̀̃̍̆͜͝u̧̨̼̤̯̦͕͛̀̇̑ͤ͑̏ͧ͒̉͂͋͆ͣͤ̍́͢͡j̸̪͍̹̙̤̥̣̲̫̱̤͕̤͙͉̯ͧ̎͛͗̂̔̿̒̂ͦ̏̈́ͩ̾ͯ̇́͝ͅͅͅu̶̴̿̿̓̍̀͏̥̙͙͚̤̙̬̦̼̗̤̳̯̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮ͅͅͅͅͅͅ ̴ͥ̆ͤ̌͑ͮ́̂̊ͬͣ̌̾ͫͩ͐̚̚͏̲͎̘̱̯̮̲̯̩̣̺̳̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮ͅͅͅͅͅp̡̛͇͙͖̺̺̬̺̲̯̯̹̱̩ͧ͋̿̈́ͅs̻̰͙̜̞̜͚̔͑͒̿̓͌́͛̎̒́͐̀̋́́͢͜͡ư̶̪̟̲̩̲͖͇͕̤̫̞̺̖̦̝̫̥͕̙̒͒̔̍ͪͣ̏ͥ́jͮͫ̌̏̂̒̒ͫ̇ͤ̋́҉̥͉̜̲̱̯̼̻͕̰̹͙̆̓ͭ̒ͪ͑̄̍̏̈̈́͛͑̆̓ͭ̒ͪ͑̄̍̏̈̈́͛͑̕͟͠ù̴̸͍̳͖̻̜̤̪̟̥̱̻̝̤̱̮̫̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̄̏ͨͧ̿̊̏̉͛̍ͨ̏̌̆͒͒̓̍ͅͅͅͅͅ ̸̷͔̙̪͙̗͔̥̥̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̄ͦͯ̾̏̈́́ͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅp̢͍͔̞̬̥͓̱̳̯̭̮̹̱̤̈́͐̉ͭ̾́͛̄̿͐͌ͥͧ̅ͣ́͝ͅͅş̛̛͔̳̞͈͍̦͍̖̠̯̱͖̫̲̖̙͓͎͒ͩ͑́ͯ̔ͣ́͟ͅu̡̡̼͈̼͖̯̫̜̞͐͒̑̇̅ĵ̨̲̲͕̜̙̲̜͖̼̦̀̍̑̌̌̊͟͝ụ̶̧͎̺̼̪̖͚̜̺̰̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮͂̑͑̆̿̃ͧ̀ͨͭͯ͆ͤ̅ͤ͛̃͒́ͅͅͅͅͅͅ ̶̵̄̔͒ͭ̊̽̃͆̒͋ͪ̂̃͗͞͏͓͕̜͙͎̝̫̖̮͓̲̪̟̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮ͅͅͅͅͅͅp̢̓ͦ͋̅̒ͩ̄́̑̏ͦͯͯ̈̽͝҉̙̖̫͍̬͙̯̦̖̱͓̥̠̥̥͉s̶̡̢̤̪̖̣͍̯̪͍͖̘̭͎̣͚͚̳̄̌̇̃̔̆̓ͭ̒ͪ͑̄̍̏̈̈́͛͑̆̓ͭ̒ͪ͑̄̍̏̈̈́͛͑̆̓ͭ̒ͪ͑̄̍̏̈̈́͛͑͟͜ͅͅų̶͕̯̟̥͇̥̩͉̫̳̠̍͌͑͑ͦͦ̊͌ͯͤ̐ͤj̧̔͐̇͌͏͇̱̭̦͎ͅú̡̿ͤͮ̿ͥ͗̏̅̒҉͢͏̜̳̳͈̮̥͈͎ ̴̗͈̠̫̱͈͚̠̺̠̙̹̘̥̖̰̬̱̲̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̓ͤͦ̿̍ͥ͜͞͝ͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅp̡̻͉̪̘̖̩̬͍͔̳ͬ̎̑͗̒̀ͤͦ̈̊̔͋̅̎̉̆͟s͗̍͑ͣͪ͏̘͚̠̫̰̳̦̳̹̕͟u̵̟̦̩̼̙̲̥͉̘̗͍͊̔́͗̾͌͐̍ͭ̓̌ͣ̒̍̃̽̕̕͢͜ͅj̶͖̻͚͕͚̓̀̍͗̅ͣ́̎ͫ̑̿ͨ͆̌̿̉ͥ̅̆̓ͭ̒ͪ͑̄̍̏̈̈́͛͑̆̓ͭ̒ͪ͑̄̍̏̈̈́͛͑̆̓ͭ̒ͪ͑̄̍̏̈̈́͛͑͟ủ̢͕̥̱̦̤̜̳̫̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̈́̓̾̃̽͗ͯ̀͜͟ͅͅͅͅͅ ̖̹̻̲̣̤̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̤̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮ͣ͊͛͑͊̉ͬ̐̎̀̂̆̚͜ͅͅͅͅͅͅͅͅͅͅp̷̸̴̤̜̠̤͕̦̺͙̱͖̩͓͋̏̿̌̂͐ͭ͑͆ͥ͌͘š̶̱̯͈͍̳͎̝͙͈̜̪̹͍̯̯͇̯̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮ͤ̄̎ͯͤ̓̍ͫ̄͟͠ͅu̷͒̑ͧ͊̅̈́͊̆ͦͫͣͪ̅͆҉̩̰͍̰̦̺̠̮͕͍̺̬̫̹̞͓̻̜̪̬͙͈̝̫̮̕ͅj̨̨͔̗̜̿̔̿͐̓ͨ̉́̚͝ų̶̞̭̮̖̼̟͔͍̙̬͉̹͍̙̺̹̙̟ͭ̽͂́̑̅ͨ͠͡ ̵̨̢̮͎̼͇̪͉͂̌̔̀̋̾ͣ̐ͪ̊̋̑͐̕͠

O nie popsułem hydepark

--
O nie! Mam własną stronę internetową
a poza tym wymienię się kluczami Steam, lista dostępnych kluczy jest tutaj
tomcat_tc
tomcat_tc Student prawa od 3 grudnia 2007 | Białystok
2016-07-05 10:34:58 Zgłoś
Dupa tam popsułeś

--
Jestem bohaterem :lasowego
Czarna lista- :gen_italia
Czy wspominałem już że jestem studentem prawa?
pies_kaflowy
pies_kaflowy Bęcwał Dnia od 2 czerwca 2008 | ni to miasto,ni to wieś,ni co kupić,ni co zjeść
2016-07-05 10:36:29 Zgłoś
:tomcat_tc Coś się przyebał do prezydenta? Przestaniesz jątrzyć?

--
tomcat_tc
tomcat_tc Student prawa od 3 grudnia 2007 | Białystok
2016-07-05 10:38:05 Zgłoś
:pies_kaflowy dupa dupa dupa dupa Zgłoś mnie do prokuratury

--
Jestem bohaterem :lasowego
Czarna lista- :gen_italia
Czy wspominałem już że jestem studentem prawa?
tytezterefere
tytezterefere Dyżurna Domina od 21 września 2006 | Gdz
2016-07-05 10:44:35 Zgłoś
Halo, policja? Proszę przyjechać na HP!

--
Veni, Vidi, Vilson. Uprzejmie informuję, że odpowiedzialność ponosić mogę jedynie za to, co sama napisałam. Nie za czyjeś domysły, dopowiedzenia, nadinterpretacje, halucynacje, takie sytuacje.
Ryptun
Ryptun Bojownik od 4 czerwca 2015 | Null
2016-07-05 10:46:01 Zgłoś
:tomcat_tc Zgłosiłem cię do FBI, już po ciebie jadą!


--
O nie! Mam własną stronę internetową
a poza tym wymienię się kluczami Steam, lista dostępnych kluczy jest tutaj
empatyczna
empatyczna Gołota Poezji od 29 września 2012 | Żory
2016-07-05 10:48:39 Zgłoś
To takie dziecinne zabawy, ale baw się dalej, jak nie masz co robić.

--
Czy można spełnić wszystkie swoje marzenia? Tak, jeżeli będziesz miał/ła jedno marzenie, które brzmi: chcę osiągnąć w życiu tyle, ile tylko zdołam./moje/
Szamano
Szamano Superbojownik od 4 stycznia 2008 | Nie przesadzajmy, miasto to duże słowo. Raczej miasteczko, mieścina, jest urząd, jest poczta.
2016-07-05 10:49:05 Zgłoś
Pfff, ja to kiedyś zepsułem forum - to nawet nie jest namiastką niedomknięcia polecenia

--
Smiszny85
Smiszny85 Superbojownik od 18 lipca 2005 | Nowa Huta | GG: 1515819
2016-07-05 11:18:30 Zgłoś
:ryptun ale zakładki to masz ciekawe pootwierane. Aż strach się bać

--
Huta była wolnym miastem! Huta wolna będzie zawsze!
tomcat_tc
tomcat_tc Student prawa od 3 grudnia 2007 | Białystok
2016-07-05 11:20:44 Zgłoś
"Jak odgwałcić siostrę?"

--
Jestem bohaterem :lasowego
Czarna lista- :gen_italia
Czy wspominałem już że jestem studentem prawa?
Cieciu
Cieciu Bułgarski Łącznik od 1 września 2004 | Warszawa | GG: ...
2016-07-05 11:22:26 Zgłoś

--
Kosovo je Srce Srbije !! "Ovo je ovde Balkan mirisni cvet totalno nerazumljiv za ceo svet" Folklor, legendy i historia Bułgarii. Po mojemu.
Thurgon
Thurgon Superbojownik od 11 stycznia 2010 | Gdz.
2016-07-05 11:28:20 Zgłoś
Żydzi, korea północna i odgwałcenie siostry. Gdzie jednorożce?!?

--
Próżnoś repliki się spodziewał. Nie dam ci prztyczka ani klapsa. Nie powiem nawet:"Pies cię j...ł"- Bo to mezalians byłby dla psa
pies_kaflowy
pies_kaflowy Bęcwał Dnia od 2 czerwca 2008 | ni to miasto,ni to wieś,ni co kupić,ni co zjeść
2016-07-05 11:29:38 Zgłoś
Do tego feminizm, forum żydów, i 500+

--
wojtek386
wojtek386 Bojownik od 31 października 2010 | Tarnów
2016-07-05 12:11:45 Zgłoś
:ryptun Przeglądasz 9gaga? Ty chory pojebie!

--
Guzio
Guzio Pogotowie Piwne od 7 grudnia 2008 | Rezydencja Faszczycka
2016-07-05 12:12:05 Zgłoś

--
rano, wieczór, we dnie, w nocy, służył piwem ku pomocy :C by :GalkaMuszkatolowa LEGIA MISTRZ 2018
tamquamleorugiens
tamquamleorugiens Superbojownik od 19 października 2009 | Ostatni dinozaur
2016-07-05 19:26:15 Zgłoś
OJP

--
Darmowe cycuszki!!! NOM NOM NOM!!!
Forum > Hyde Park V > To ja tu trochę popsuję
Aby pisać na forum zaloguj się lub zarejestruj