Joe Monster
Szukaj Pokaż menu
Witaj nieznajomy(a) zaloguj się lub dołącz do nas
…BO POWAGA ZABIJA POWOLI
Od 7 kwietnia 2009
"Wszy­scy lu­dzie my­ślą. Taka jest na­sza na­tura, bo prze­cież czło­wiek to zwie­rzę my­ślące. Jed­nakże duża część na­szych ro­zu­mo­wań i for­mu­ło­wa­nych opi­nii jest au­to­ma­tyczna i bez­re­flek­syjna, a przez to po­datna na błędy, wpływ skrzy­wień po­znaw­czych, uprze­dzeń, ste­reo­ty­pów i uprze­dzeń. Ar­gu­men­tu­jemy i po­dej­mu­jemy de­cy­zje w opar­ciu o nie­pełne in­for­ma­cje, czę­sto pod pre­sją. Na­sze my­śle­nie bywa… tan­detne. A gdy wy­bie­ramy tan­detę, pła­cimy dwu­krot­nie: za­równo pie­niędzmi, jak i ja­ko­ścią na­szego ży­cia. Za­czy­nasz my­śleć kry­tycz­nie, gdy swoje co­dzienne my­śle­nie — czyli ro­zu­mo­wa­nia, in­ter­pre­ta­cje, oceny i de­cy­zje — pod­da­jesz re­flek­sji."
Status uczelniany
absolwent
Stan
zajęty
Status konta
Aktywne (wkrótce koniec) - Zrób prezent - przedłuż ważność konta temu bojownikowi.

Moje posty na forum Kawały Mięsne, Hyde Park i Palma Pictures

Aktywność bojownicza

Wystawionych okejek
3360
Profil oglądany
3806 x

Dobra, dobra. Chwila. Chcesz sobie skomentować lub ocenić komentujących?

Zaloguj się lub zarejestruj jako nieustraszony bojownik walczący z powagą
SZAFFA pliki